STRATEGIE I PROGRAMY Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.

„Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.” jest aktualizacją „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.” i stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowanie i realizacja powyższej aktualizacji jest zgodna z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r. oraz Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Program jest wyrazem wielofunkcyjnego, systemowego podejścia do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności.

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. dąży do rozwoju spójnego, wielopoziomowego, interdyscyplinarnego, komplementarnego i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania podejmowane w czterech obszarach:

Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy

Obszar II. Zasoby informacyjne

Obszar III. Kompetentne służby

Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy  i skuteczną interwencję


Celem głównym Programu jest tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim. Realizacji celu głównego ma służyć osiągnięcie następujących celów operacyjnych:

1) Upowszechnianie postaw i zachowań wolnych od przemocy

2) Upowszechnianie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację

3) Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4) Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Adresatami Programu są:

1) mieszkańcy województwa małopolskiego, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc – osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie oraz świadkowie przemocy

2) instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Realizatorem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Partnerami. W realizacji zaplanowanych zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzki, powiatowym i gminnym,
  • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,
  • administracją rządową, w szczególności Wojewodą Małopolskim,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • Komendą Wojewódzką Policji i jednostkami podległymi,
  • instytucjami i organizacjami oświatowymi,
  • instytucjami służby zdrowia,
  • kościołami i związkami wyznaniowymi
  • instytucjami szkoleniowymi,
  • jednostkami badawczymi i środowiskami naukowymi.
Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się