STRATEGIE I PROGRAMY Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.

„Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.” jest aktualizacją „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.” i stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowanie i realizacja powyższej aktualizacji jest zgodna z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r. oraz Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Program jest wyrazem wielofunkcyjnego, systemowego podejścia do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności.

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. dąży do rozwoju spójnego, wielopoziomowego, interdyscyplinarnego, komplementarnego i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania podejmowane w czterech obszarach:

Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy

Obszar II. Zasoby informacyjne

Obszar III. Kompetentne służby

Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy  i skuteczną interwencję


Celem głównym Programu jest tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim. Realizacji celu głównego ma służyć osiągnięcie następujących celów operacyjnych:

 1. Upowszechnianie postaw i zachowań wolnych od przemocy
 2. Upowszechnianie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację
 3. Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4. Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Adresatami Programu są:

 1. mieszkańcy województwa małopolskiego, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc – osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie oraz świadkowie przemocy
 2. instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Realizatorem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Partnerami. W realizacji zaplanowanych zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:

 • jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzki, powiatowym i gminnym,
 • jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,
 • administracją rządową, w szczególności Wojewodą Małopolskim,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • Komendą Wojewódzką Policji i jednostkami podległymi,
 • instytucjami i organizacjami oświatowymi,
 • instytucjami służby zdrowia,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi
 • instytucjami szkoleniowymi,
 • jednostkami badawczymi i środowiskami naukowymi.
Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się