STRATEGIE I PROGRAMY Program Strategiczny „Włączenie Społeczne”

PSWS

Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” został opracowany z inicjatywy własnej Samorządu Województwa Małopolskiego (Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 - uchwała nr 1590/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, zaktualizowana uchwałą nr 1122/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1590/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 r.).

Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” wchodzi w skład pakietu 9 programów strategicznych mających pełnić funkcję operacyjną względem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020.

Celem głównym Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” jest:

Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie – „Odpowiedzialne Terytorium”

Celami strategicznymi Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” są:

Cel Strategiczny 1.   Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Cel Strategiczny 2.  Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania 
                                     i zwalczania dysfunkcji w rodzinie.
Cel Strategiczny 3.  Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa.
Cel Strategiczny 4.  Wspieranie integrującej polityki społecznej regionu.

Zakres w jakim Program Strategiczny „Włączenie Społeczne” realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020:

1.5.3    Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej
6.3.1    Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania
             dysfunkcji w rodzinie
6.3.3    Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa
6.3.4    Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej
6.3.5    Rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej

Programy strategiczne były konsultowane na dwóch etapach: założeń (konsultacje trwały od 3 lipca do 21 września 2012 r.) oraz projektów programów (w okresie od 4 kwietnia 2013 r. do 10 maja 2013 r.). Podczas I etapu konsultacji do założeń Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” wpłynęło 11 uwag, natomiast podczas konsultacji projektu tego programu wpłynęło 13 uwag.

Raport z konsultacji społecznych projektów 9 programów strategicznych, w tym Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” oraz Raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dostępne są na stronie Województwa Małopolskiego.

>>>Program Strategiczny „Włączenie Społeczne”