STRATEGIE I PROGRAMY Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu skoordynowanie działań różnorodnych środowisk wokół celów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. Ekonomia społeczna jest w nim postrzegana jako temat horyzontalny, przechodzący na wskroś wielu dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego - wielopłaszczyznowo wpływający na rozwój społeczności lokalnych i regionu. W aspekcie finansowym zadaniem Planu jest koordynacja regionalnej polityki wobec ekonomii społecznej finansowanej z funduszy strukturalnych, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rolę instrumentów ekonomii społecznej w pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych, w partnerskich, oddolnych ruchach oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości Województwo Małopolskie dostrzegło i zaakcentowało już w 2007 roku wpisując przedsiębiorczość społeczną jako ważne narzędzie zapewniające konkurencyjność gospodarki regionu do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, ekonomia społeczna traktowana jest jako integralna część sektora gospodarczego, który powinien cechować się konkurencyjnością i zdolnością do zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej.

Regionalny Plan powstał w szerokim partnerstwie organizacji bezpośrednio działających w obszarze ekonomii społecznej bądź pośrednio związanych z tym sektorem.

W dniu 19 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem mając nadzieję, że zarówno podmioty ekonomii społecznej, osoby zainteresowane działalnością w tym obszarze, jak i instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej znajdą w zawartych w nim założeniach obszar dla swoich inicjatyw.

POBIERZ:


OKLADKA_wieloletni_plan_WWW