STRATEGIE I PROGRAMY Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiega na lata 2011-2020

SRWM

W dniu 26 września 2011 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”.

Wizją władz regionu, zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa, jest, aby: „Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki”.

Działania Strategii Rozwoju Województwa, za które odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (zakres Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”):

1.5.3

Wsparcie działań wzmacniających rozwój przedsiębiorczości społecznej

6.3.1

Wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie

6.3.3

Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa

6.3.4

Rozwój systemu kształcenia kadr działających w obszarze integrującej polityki społecznej

6.3.5

Rozwój prorodzinnych form opieki zastępczej


>>> Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020