Szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dotacji z budżetu państwa Informacja o zadaniu

 

Realizacja zadania dofinansowana jest z budżetu państwa.

Nazwa programu: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok"

Nazwa zadania: "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie"

całkowita wartość zadania: 125 000 zł, wartość otrzymanego  dofinansowania 100 000 zł

Celem zadania jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprzez udział tych osób w szkoleniach oraz superwizjach.

W ramach realizacji zdania planowane jest przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych i spotkań superwizyjnych dedykowanych realizatorom procedury „Niebieskie Karty” z terenu Województwa Małopolskiego.

Grupą docelową realizacji zadania są przedstawiciele instytucji  wskazanych w art. 9a ust. 3-5 i 11-12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie :

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Policji;
  • oświaty;
  • ochrony zdrowia;
  • organizacji pozarządowych.
  • Żandarmerii Wojskowej
  • kuratorzy sądowi.
  • prokuratorzy

oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie przeszkolenie osób (pracowników JOPS, członków zespołów interdyscyplinarnych), realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Okres realizacji zadania:  11.06.2021- 31.12.2021 r.

Pliki do pobrania: