Szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dotacji z budżetu państwa Rekrutacja do udziału w szkoleniach i superwizji dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych

Szkolenia specjalistyczne realizowane będą w oparciu Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20  kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 tj.) które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-do-prowadzenia-szkolen-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie)

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji superwizji i szkoleń specjalistycznych zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.