Zadania finansowane/dofinansowane z budżetu państwa

zestaw logotypów: Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, flaga Polski, godło Polski

PROJEKT PN. „SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu: 16 132 741,95 zł, w tym 13 596 674,92 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 536 067,03 zł  z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020).

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych. Ww standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

W ramach projektu jest realizowane dodatkowo Zadanie grantowe „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

Okres realizacji zadania grantowego: 15.05.2020 r. – 30.06.2021 r.

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami covid-19.

PROJEKT „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizacja projektu jest dofinansowana z budżetu państwa, ze środków dotacji celowej.

Wartość projektu: 26 336 610 zł, w tym 4 140 115,10 zł  z budżetu państwa.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej. Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące domy pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pracownicy i wolontariusze.
Projekt przyczyni się do wsparcia domu pomocy społecznej w organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

PROJEKT PN. „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

Realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

Wartość projektu: 20 761 034,04 zł, w tym środki UE 17 497 399,49 zł oraz środki BP 3 263 634,56 zł

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Cel główny zostanie osiągnięty przez wypracowanie i testowanie modelu kooperacji w 30 gminach (powyżej 20 tys. mieszkańców) i 20 powiatach na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i łódzkiego, w tym 5 gmin i 5 powiatów z terenu Małopolski. Wypracowywany model obejmował będzie poziom współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracy między pracownikiem socjalnym a pracownikami innych instytucji oraz między pracownikiem socjalnym a klientem.

W ramach projektu jest realizowane dodatkowo zadanie „Kooperacje przeciw COVID”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie i podmiotów współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych w powiatach biorących udział we wdrożeniu modelu kooperacji (bocheński, tatrzański, oświęcimski, nowotarski, gorlicki), w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

ZADANIE "ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE"

Zadanie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok. Realizacja zadania jest dofinansowana z budżetu państwa.

Wartość zadania: 125 000 zł, w tym 100 000 zł z budżetu państwa.

Celem zadania jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprzez udział tych osób w szkoleniach oraz superwizjach. W ramach zdania planowane jest przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych i spotkań superwizyjnych dedykowanych realizatorom procedury „Niebieskie Karty” z terenu województwa małopolskiego.

PROJEKT PN. „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

 

Projekt grantowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Wartość projektu: 22 293 547,96 zł, w tym 17 046 511,04 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 1 715 928,72 zł z budżetu państwa oraz 3 531 108,20 zł ze środków prywatnych uczestników projektu.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 1.08.2018-31.12.2023.

 

PROJEKT „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Wartość projektu: 18 833 297,72 zł, w tym: 16 008 303,06 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 1 455 813,86 zł budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 15.05.2020-31.10.2021 r.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów  i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

PROJEKT PN. „INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI”:

Projekt realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 969 488 zł, w tym: środki UE: 94,29% - 3 742 829 zł oraz środki BP: 5,71% - 226 659 zł   

Projekt Inkubator Dostępności realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu będziemy wspierali poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. w całej Polsce.

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO:

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 5 855 993 zł, w tym: środki UE: 94,29% - 5 521 615 zł  oraz środki BP: 5,71% - 334 378  zł  

Projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zadaniem projektu jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 6 najlepszych będziemy rekomendować do upowszechniania w skali kraju. Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Projekt jest realizowany od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. w całej Polsce.

PROJEKT PN. „DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Lider), Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu: 4 402 612,72 zł, w tym: środki UE 3 710 522,00 zł, środki BP 560 012,34 zł, środki JST 132 078,38 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń, superwizji oraz coachingu.

PROJEKT „SYSTEM PARTYCYPACYJNEGO ZARZĄDZANIA SFERĄ EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Lider – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Partnerzy – Uniwersytet Warszawski, ROPS w Krakowie, ROPS w Poznaniu)

Realizacja projektu jest dofinansowana z budżetu państwa, ze środków dotacji celowej.

Wartość projektu: 5 165 600,14 zł zł, w tym 812 032,34 zł  z budżetu państwa.

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Realizacja projektu przez ROPS w Krakowie obejmuje opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się