ZAKOŃCZONE PROJEKTY Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 30.09.2023

Projekt "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej " realizowany był w 3 etapach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość 3 etapów przedsięwzięcia realizowanych od 1 grudnia 2015 roku do 30 września 2023 roku wynosiła: 5 040 000 zł (dofinansowanie z EFS wynosiła: 4 284 000 zł).

Celem projektów było tworzenie warunków rozwoju podmiotów ES pełniących funkcje społeczne i ekonomiczne w Małopolsce poprzez realizację działań koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie przewidzianych w SZOOP RPO w ramach działania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej.

Wsparcie w projekcie adresowane jest do następujących grup docelowych z terenu woj. małopolskiego:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • PES
 • przedsiębiorcy
 • środowisko naukowe/uczelnie wyższe)
 • szkoły
 • OWES
 • osoby fizyczne

Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej były międzysektorowe działania koordynujące rozwój ekonomii społecznej oraz zwiększające widoczność sektora ekonomii społecznej obejmujące m.in.:

 • Sieciowanie OWES
 • Promocję istniejących franczyz społecznych wśród małopolskich PES oraz opracowanie nowej franczyzy społecznej – spółdzielnia socjalna osób prawnych JST + NGO
 • Stworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych mającej na celu m.in. podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty, metod promocji i sprzedaży produktów PES o charakterze reintegracyjnym oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, wypracowywania stanowiska dot. zmian prawnych, włączenia się w ogólnopolskie sieci współpracy oraz realizację projektów / inicjatyw partnerskich.
 • Organizację spotkań zmierzających do stworzenie skoordynowanego systemu współpracy miedzy PUP, OPS, PES o charakterze reintegracyjnym oraz OWES.
 • Nawiązanie współpracy z akademickimi biurami karier i inkubatorami przedsiębiorczości - oferta warsztatów nt. prowadzenie PS, których celem będzie przedstawienie przedsiębiorstwa społecznego, jako jednej ze ścieżek prowadzenia lokalnej działalności społeczno-gospodarczej.
 • Współpracę z przedstawicielami sektora biznesu.
 • Organizacja spotkań informacyjnych dot. współpracy JST z PES w celu przedstawienia form współpracy gminy z NGO, szczególnie w zakresie: tworzenia PS – spółdzielni socjalnych osób prawnych, tworzenia dokumentów strategicznych / planistycznych z uwzględnieniem ES, zlecania PES realizacji usług użyteczności publicznej.
 • Opracowanie vademecum tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
 • Współpracę z OWES podczas utworzenia podmiotu, indywidualna pomoc dla JST w
 • zakresie form prawnych zlecania zadań użyteczności publicznej PES.
 • Organizację seminariów eksperckich dla pracowników JST odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, forum wymiany doświadczeń.
 • Podjęcie działań edukacyjnych i upowszechniających:
  • Targi Ekonomii Społecznej
  • Konkurs "MałopolskiLider Przedsiębiorczości Społecznej"
  • Certyfikacja znakiem promocyjnym „Zakup ProSpołeczny”
  • Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach
  • Działania edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych
  • Regionalny portal dedykowany ekonomii społecznej z funkcjonalnością regionalnego sklepu on-line oferującego produkty PES.

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się