Procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka

Procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka obowiązująca w Małopolskim Ośrodku Adopcyjnym (MOA) ma na względzie dobro dziecka i poszanowanie jego praw i obejmuje następujące etapy:

 1. Przeprowadzenie przez pracownika merytorycznego rozmowy wstępnej/informacyjnej z osobami zgłaszającymi się do MOA jako kandydatami do przysposobienia dziecka.
 2. Złożenie przez kandydatów w MOA kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do podjęcia procedury adopcyjnej wg wykazu zawartego w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego MOA, w tym oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie procedurą adopcyjną.
 3. Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kandydatów, obejmującej od 3 do 5 spotkań. W uzasadnionych przypadkach liczba spotkań może ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziny oraz osób diagnozujących.  
 4. Przeprowadzenie przez pracowników MOA wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów, a w sytuacjach szczególnych, w szczególności w stanie zagrożenia epidemiologicznego, w stanie epidemii oraz stanach nadzwyczajnych w trybie zdalnym.
 5. Po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz wywiadu adopcyjnego komisja kwalifikacyjna dokonuje wstępnej oceny kandydatów, a następnie kwalifikuje do odbycia obowiązkowego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Szkolenie jest bezpłatne.
 6. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydaci uczestniczą w indywidualnych spotkaniach psychologiczno-pedagogicznych w MOA, obejmujących od 1 do 3 spotkań.
 7. Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej kandydaci przedstawiani są Komisji Kwalifikacyjnej, w celu wydania opinii kwalifikacyjnej.
 8. W przypadku wydania pozytywnej opinii kwalifikacyjnej opinia ta jest ważna przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia jej sporządzenia, chyba że w tym okresie ośrodek adopcyjny wyda negatywną opinię kwalifikacyjną. (Po upływie tego czasu niezbędne jest dokonanie weryfikacji sytuacji rodziny w oparciu o spotkania uzupełniające i wydanie kolejnej opinii kwalifikacyjnej).
 9. Kandydat do przysposobienia dziecka jest obowiązany do niezwłocznego informowania ośrodka adopcyjnego o każdej zmianie istotnych okoliczności mających wpływ na uzyskanie kwalifikacji do przysposobienia dziecka. 
 10. Od momentu uzyskania pozytywnej opinii kwalifikacyjnej kandydaci oczekują na propozycję pierwszego kontaktu z dzieckiem. W okresie oczekiwania kandydaci pozostają w stałym kontakcie z MOA.
 11. Po kontaktach z dzieckiem (częstotliwość i zakres kontaktów zależą od oceny pracowników MOA), MOA sporządza informację popierającą decyzję kandydatów, a kandydaci za pośrednictwem MOA składają do sądu wniosek o przysposobienie z ewentualnym wnioskiem o określenie sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego (kandydata) z przysposabianym (dzieckiem), w szczególności w formie pieczy nad dzieckiem. 
 12. MOA współuczestniczy w dalszym postępowaniu (w szczególności w zakresie nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym), do momentu orzeczenia przysposobienia przez sąd.
 13. Po orzeczeniu przysposobienia rodzina nadal zachowuje prawo do korzystania  z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej świadczonej przez MOA. 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się