Ochrona danych osobowych Ogólna klauzula informacyjna w zakresie realizacji zadań pozaprojektowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl

3. W zależności od realizowanego przez ROPS zadania, w związku z którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, są one przetwarzane odpowiednio:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w tym również w celach archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO) – każdorazowo w granicach wynikających z obowiązujących przepisów, albo

2) w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy, albo

3) w innych celach związanych z realizacją zadań statutowych ROPS (tj. w przypadkach niewskazanych w pkt 3 ppkt 1) – ppkt 2)) – na podstawie i w zakresie wynikającym z wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO); niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych może skutkować brakiem możliwości podjęcia przez ROPS działań niezbędnych do dokonania czynności, na którą wymagana jest Twoja zgoda.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych przetwarzanych przez ROPS jako Administratora będą: podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie).

5. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację danego zadania, w tym w szczególności od wnioskodawców i partnerów.

6. Odpowiednio do tego na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane Twoje dane osobowe, będą one przechowywane:

1) w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 2), nie krócej jak przez okres postępowania przewidzianego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy (a w przypadku wybranego podmiotu także przez okres realizacji umowy oraz okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami umowy), chyba, że dokumenty, w których znajdują się Twoje dane osobowe podlegają archiwizacji – w tej sytuacji przez okres obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;

2) w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt 3), nie krócej, jak do daty cofnięcia przez Ciebie zgody chyba, że dokumenty w których znajdują się Twoje dane osobowe podlegają archiwizacji – w tej sytuacji przez okres obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;

3) w pozostałym zakresie przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym obowiązujących ROPS regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.

7. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:

1) dostępu do treści Twoich danych,

2) do sprostowania Twoich danych,

3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

4) do przenoszenia Twoich danych,

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

6) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się