Przeciw przemocy Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.” jest aktualizacją „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r.” i stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Opracowanie i realizacja powyższej aktualizacji jest zgodna z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r. oraz Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Program jest wyrazem wielofunkcyjnego, systemowego podejścia do zjawiska przemocy w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie małopolskim, przy zachowaniu zasady subsydiarności.

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. dąży do rozwoju spójnego, wielopoziomowego, interdyscyplinarnego, komplementarnego i efektywnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania podejmowane w czterech obszarach:

Obszar I. Postawy i zachowania wolne od przemocy

Obszar II. Zasoby informacyjne

Obszar III. Kompetentne służby

Obszar IV. Instytucje zorientowane na profilaktykę przemocy  i skuteczną interwencję


Celem głównym Programu jest tworzenie warunków do skutecznego funkcjonowania interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim. Realizacji celu głównego ma służyć osiągnięcie następujących celów operacyjnych:

1) Upowszechnianie postaw i zachowań wolnych od przemocy

2) Upowszechnianie praktyki celowego działania, opartego o diagnozę, plan i ewaluację

3) Profesjonalizacja służb zaangażowanych w przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4) Zwiększenie dostępu i skuteczności usług oferowanych przez instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Adresatami Programu są:

1) mieszkańcy województwa małopolskiego, w tym osoby zagrożone przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc – osoby doświadczające i stosujące przemoc w rodzinie oraz świadkowie przemocy

2) instytucje i organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Realizatorem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Partnerami. W realizacji zaplanowanych zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:

- jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzki, powiatowym i gminnym,
- jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,
- administracją rządową, w szczególności Wojewodą Małopolskim,
- organizacjami pozarządowymi,
- Komendą Wojewódzką Policji i jednostkami podległymi,
- instytucjami i organizacjami oświatowymi,
- instytucjami służby zdrowia,
- kościołami i związkami wyznaniowymi
- instytucjami szkoleniowymi,
- jednostkami badawczymi i środowiskami naukowymi.

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się