Współpraca z organizacjami pozarządowymi Otwarte Konkursy Ofert 2016-2019

2019 rok


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich.


W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich.

(Uchwała nr 765/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na

1)    propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych;

2)    organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji;

3)    organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2019 roku na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 5 czerwca 2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”. Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.


Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Wzór oferty
>>> Umowa
>>> Sprawozdanie z realizacji zadania
>>> Oświadczenie


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich.


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1364/19 z dnia 30 lipca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 8 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 4 zadania na łączną kwotę 200 000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1364/19 z dnia 30 lipca 2019 r.

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

(Uchwała nr 766/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania wieloletnich przedsięwzięć pn.: ,,Bo jak nie MY to kto?” oraz „Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców subregionu sądeckiego” obejmujących następujące działania:

1)    propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych;

2)    organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin;

3)    rozwijanie integracji międzypokoleniowej


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), przy czym:

1)    w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 565 310 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć 00/100), w tym:

‒    Zadanie nr 1 - 184 960,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

‒    Zadanie nr 2 - 380 350,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

2)    w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 234 689 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym:

‒    Zadanie nr 1: 215 040,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

‒    Zadanie nr 2: 19 650,00 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 5.06.2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.


Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Wzór oferty
>>> Umowa
>>> Sprawozdanie z realizacji zadania
>>> OświadczenieRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach III edycji BO WM


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1365/19 z dnia 30 lipca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 2 oferty.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 2 zadania na łączną kwotę 800 000 zł (słownie: ośmiuset tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1365/19 z dnia 30 lipca 2019 r.
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych


W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,

(Uchwała nr 622/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), budowaniu pozytywnego wizerunku starości, rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości, prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów, budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych), włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr), rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym:

1)    w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

2)    w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 10 maja 2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu!


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.

Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM

>>> Regulamin konkursu

>>> Zasady przetwarzania danych osobowych

>>> Wzór oferty

>>> Umowa

>>> Sprawozdanie z realizacji zadania

>>> OświadczenieSpotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert oraz działań na rzecz małopolskich seniorów


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem w konkursie dotacyjnym na spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:


Kraków
25 kwietnia 2019 r. godz. 13:00
Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, VII piętro
>>> Agenda spotkania


Tarnów
26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30
>>> Agenda spotkania


Brzesko
26 kwietnia 2019 r. godz. 13:00
Regionalne Centrum Kulturalno - Biblioteczne, Plac Targowy 10
>>> Agenda spotkania


Nowy Sącz
30 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3
>>> Agenda spotkaniaSpotkania będą okazją do przekazania informacji dotyczących zasad ubiegania się o środki w ramach ogłoszonego w dniu 16.04.2019 r. otwartego konkursu ofert dedykowanego seniorom. Zostaną również zaprezentowane inne inicjatywy Samorządu Województwa realizowane w ramach polityki senioralnej.

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail akosiba@rops.krakow.pl lub pod ww. numer telefonu do dnia 24.04.2019 r. do godz. 12:00.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1215/19 z dnia 9 lipca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 91 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 41 zadań na łączną kwotę 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1215/19 z dnia 9 lipca 2019 r.

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie
2018 rok


Otwarty konkurs ofert na organizację "Małopolskich Dni Seniora"

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, (Uchwała nr 1437/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2018 przeznaczono środki do kwoty ogółem 80 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 5 września 2018r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter) lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I p, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.

Do pobrania:

Uchwała ZWM
Regulamin konkursu
Wymogi w zakresie realizacji zadania
Wzór oferty
Umowa
Wzór sprawozdania z realizacji zadaniaUnieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora”


Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22 ogłasza, że

UNIEWAŻNIA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ „MAŁOPOLSKICH DNI SENIORA”

ogłoszony na mocy uchwały Nr 1437/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Powód unieważnienia otwartego konkursu ofert: nie złożono żadnej oferty.


- Uchwała ZWM
- Załącznik do uchwały Otwarty konkurs ofert w ramach II edycji BO WM


W dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Aktywne społeczeństwo obejmującego następujące działania: propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych; organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin; rozwijanie integracji międzypokoleniowej.


Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadania wybranego w ramach konkursu w latach 2018 – 2019 środki finansowe do kwoty ogółem 313 987 zł, w tym w 2018 r. 204 517 zł i w 2019 r. 109 470 zł. Wyboru ofert dokona Zarząd Województwa Małopolskiego.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 kwietnia 2018r. do godz. 16.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.


Do pobrania:

- Uchwała ZWM
- Regulamin konkursu
- Wzór oferty
- Wzór umowy
- Sprawozdanie z wykonania zadania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach II edycji BO WM


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 747/18 z dnia 8 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do konkursu złożona została 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 313 987,00 zł.


>>> Uchwała ZWM nr 747/18Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych (Uchwała nr 138/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr); budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój samopomocy, samoorganizacji i wolontariatu); włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym; budowaniu pozytywnego wizerunku starości; rozwoju współpracy międzypokoleniowej.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2018 przeznaczono środki do kwoty ogółem 700 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 577 950 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00:

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter) lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (parter, pok. nr 5).


Do pobrania:
- Uchwała Nr 138/18
- Zał. nr 1 do uchwały - regulamin konkursu
- Zał. nr 1 do regulaminu - wzór ofert
- Zał. nr 2 do regulaminu - wzór umowy
- Zał. nr 3 do regulaminu - wzór sprawozdania
- Zał. nr 4 do regulaminu - uczestnicy zadania publicznego


W dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, sala 16 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 659/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 69 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 37 zadań na łączną kwotę 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 659/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji
>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie
2017 rok


Otwarty konkurs ofert na organizację III Kongresu "Srebrna Małopolska"


W dniu 23 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 447/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska” oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się zlecenie zadania z zakresu wspierania funkcjonowania osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 90 000 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2017 r., których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2017 r., a kończyć nie później niż 30 września 2017 r.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul. Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł.


Do pobrania:

Uchwała
Regulamin
Wymogi w zakresie realizacji zadania
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 667/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska”.


Do konkursu złożona została 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 68 000,00 zł.


Uchwała Nr 667/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania wybranego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego WM


W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 382/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się zlecenie zadania z zakresu wspierania funkcjonowania osób starszych pod nazwą: „Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego”.


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 60 000 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2017 r., których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15 kwietnia 2017 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2017 r.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2016 r. przyznał dofinansowanie na realizację 27 zadań na łączną kwotę 590 500 zł.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są w BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Do pobrania:

>>> Uchwała

>>> Regulamin
>>> Wzór oferty
>>> Wzór umowy
>>> Wzór sprawozdaniaRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 666/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęła 1 oferta.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił dofinansować zadanie na kwotę 59 950,00 zł


Uchwała Nr 666/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 127/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr).


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2017 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 22 lutego 2017 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12)


Uchwała
Regulamin
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Uczestnicy zadania publicznegoRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych


Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 619/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 71 ofert.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować 25 zadań na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


>>> Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 619/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji

>>> Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w regulaminie

2016 rok


Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego


W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 1545/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych:

1)    Część 1 - powołanie Krakowskiego Klubu Seniora Kina Paradox oferującego seniorom - mieszkańcom Krakowa zajęcia filmowe, kulturalne i ruchowe.

2)    Część 2 - Aktywni seniorzy – cykl spotkań / warsztatów z mieszkańcami Gminy Chełmiec obejmujących wykłady z zakresu ochrony zdrowia, wykonanie badań profilaktycznych, wyjazdy na basen, piesze wędrówki i taniec.

3)    Część 3 - Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu wadowickiego.

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 200 050 zł.


Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 listopada 2016 r., a kończyć nie później niż 30 czerwca 2017 r. (dla zadania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1) i niż 31 październik 2017 r. (dla zadań wskazanych w części § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3).


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.


Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. dofinansował 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w 2016 r. 25 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 9 listopada 2016r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są w BIP ROPS w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Uchwała 1545/16


Regulamin konkursu


Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1739/16 z dnia 24 listopada 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty, w tym jedna, która nie spełniła wymogów formalnych.


Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 2 oferty na łączną kwotę dofinansowania 139 538 zł.

Uchwała  Nr 1739/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, których oferty nie spełniły wymogów formalnych


Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W dniu 2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej

W związku z Uchwałą nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczyna nabór wniosków do konkursu.


W ramach konkursu przewiduje się przekazanie dotacji na zadania polegające na:

wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych,

przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych,

rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2016 przeznaczono środki do kwoty ogółem 450 000 zł.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 25 lutego 2016 r. do godz. 12.00:

- osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

lub

 - przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS Kraków, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje na temat konkursu można również uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wewn. 21

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2015 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 25 zadań w łącznej kwocie 500 000 zł.

W 2016 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się