Dziecko i rodzina Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina, która prawidłowo wypełnia wszystkie swoje funkcje, jest dla dziecka najlepszym środowiskiem dla rozwoju i wychowania.

Niestety często ma miejsce sytuacja, gdy z różnych przyczyn, dziecko nie może wychowywać się w domu rodzinnym. Wówczas konieczne staje się zapewnienie dziecku opieki i wychowania w rodzinie adopcyjnej lub w jednej z form pieczy zastępczej, tj. rodzinnej lub instytucjonalnej.

W związku z tym, że nie wszystkie dzieci, pozbawione opieki rodziny naturalnej, mogą być adoptowane, czy to ze względów rodzinnych, zdrowotnych, czy też prawnych powinny w pierwszej kolejności posiadać szansę na wychowywanie się w środowisku zastępczym, jak najbardziej zbliżonym do rodziny, czyli w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej.

Do rodzinnych form pieczy zastępczej, stanowiących rodzaj całkowitej okresowej opieki nad dzieckiem w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a inne środki pomocy dziecku i jego rodzinie nie wykazują skuteczności zalicza się w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- rodziny zastępcze spokrewnione(tworzą je wstępni i rodzeństwo dziecka)

- rodziny zastępcze niezawodowe (tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka)

- rodziny zastępcze zawodowe, w tym:

•    Zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,

•    Zawodowe specjalistyczne

•    Rodzinne domy dziecka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania samorządu województwa małopolskiego w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez promowanie nowych rozwiązań oraz wspieranie samorządów powiatowych w budowaniu oraz podnoszeniu jakości funkcjonujących systemów pieczy zastępczej.

W powyższym zakresie ROPS w Krakowie podejmuję następujące działania:

1. Promocja i popularyzacja wiedzy w temacie rodzinnej pieczy zastępczej:

  • w ramach popularyzacji wiedzy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2012 wydany został Poradnik pt. „Mapa Pomocy Rodzinie. Rodzicielstwo zastępcze i adopcja”;
  • organizacja VII Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "Moja Rodzina" z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
  • organizacja VIII Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "Moja Rodzina" z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
  • organizacja IX Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "Moja Rodzina - historia pędzlem i piórem opowiedziana"
  • organizacja X Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych "Rodzinne pozdrowienia z Małopolski"

2. Wzmacnianie i doskonalenie kadr w zakresie prowadzenia procesów opieki, wychowania i usamodzielniania:

Rok 2013

Seminarium pt. „Praca z rodziną zastępczą oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się dziecko z zaburzeniami w zachowaniu”

Seminarium pt. „DZIECKO W POTRZEBIE”

Seminarium pt. „Pomoc dziecku – ofierze przemocy, w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Rok 2014

Seminarium pt. „Jak skutecznie budować więź z dzieckiem przyjętym do pieczy zastępczej"
Seminarium pt. "Wspieranie rozwoju dziecka z FAS"

Seminarium pt. "Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc"

Rok 2015

Szkolenie pn. "Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowania agresywne"
Szkolenie pn. "Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży"
Szkolenie pn. "Praca z dzieckiem po traumie przebywającym w pieczy zastępczej"

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się