Małopolska Tarcza Antykryzysowa Moduł 4 Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19

 

 

Zadanie grantowe „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.


Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami covid-19.

Zadanie wdrażane jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

Granty w ramach zakresu A są przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony) w związku z COVID-19.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej i schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności oraz personelu tych placówek w związku z COVID-19.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1)     w odniesieniu do zakresu A grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie;

2)    w odniesieniu do zakresu B grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szczebla gminnego na prawach powiatu lub szczebla gminnego lub podmiot niepubliczny prowadzący placówkę opieki całodobowej (dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności) zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego.


Okres realizacji zadania: 15.05.2020 r. – 30.06.2021 r.


Wartość zadania: 8 156 742 zł, w tym 6 874 502,16 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 282 239,84 zł  z budżetu państwa.


Zakończono realizację modułu IV  - zadania grantowego „Sami Dzielni! – razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Efekty:

  • zakres A: powstało 10 powiatowych/miejskich centrów ewakuacji na 361 miejsc, w tym 308 dla mieszkańców placówek opieki całodobowej i 53 miejsca dla pracowników tych placówek: w powiecie tarnowskim (w Radłowie), w powiecie bocheńskim (w Bochni), w powiecie brzeskim (Łysej Górze), w powiecie limanowskim 2 lokalizacje (Limanowa i Poręba Wielka), gorlickim (Bobowa), Krakowie – 2 lokalizacje, wadowickim (Wadowice), myślenickim (Myślenice);

- zakres B: zrealizowano zakup 213 zestawów sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną dla 77 placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim, w tym: dla 72 domów pomocy społecznej i 5 schronisk dla osób w kryzysie bezdomności; granty dot. zakresu Bbyły realizowane na terenie 22 powiatów/miast na prawach powiatu (wszystkich powiatów województwa małopolskiego);

 

Zrealizowane działania:

  • przeprowadzono 3 nabory wniosków;
  • wpłynęło 50 wniosków o grant; dofinansowanie uzyskało 47 wniosków, w tym: 10 wniosków odnośnie zakresu A i 40 wniosków odnośnie zakresu B (3 jednostki samorządu terytorialnego złożyły wniosek łącznie dla zakresów A i B);
  • podpisano umowy na kwotę 5 379 189,82 zł i wypłacono środki Grantobiorcom; 
  • 30.06.2021 r. zakończono realizację grantów,
  • rozliczono wszystkie granty (47 grantów) – łączny koszt (środki dofinansowania) zadania wyniósł  4 441 378,36 zł – środki niewydatkowane zostały zwrócone przez Grantobiorców.


Rozstrzygnięto nabór II wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach naboru II wpłynęło 21 wniosków – jeden wniosek został odrzucony z powodów formalnych (zakres rzeczowy grantu nie jest zgodny z założeniami projektu), 20 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.

Dofinansowane wnioski dotyczą:

- 3 wnioski zakresu A,

- 17 wniosków zakresu B.

 

Granty w ramach zakresu A są przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony) w związku z COVID-19.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej zostały zamieszczone Listy rankingowe, które zawierają Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

 

Lista rankingowa zakres A w formacie docx

Lista rankingowa zakres A w formacie pdf

Lista rankingowa zakres B formacie docx

 

Lista rankingowa zakres B formacie pdf 


 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza:

NABÓR III WNIOSKÓW O GRANT

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

I. Cel zadania

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

II. Formuła projektu

Zadanie wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być:

1)     w odniesieniu do zakresu A grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie;

2)    w odniesieniu do zakresu B grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szczebla gminnego na prawach powiatu lub szczebla gminnego lub podmiot niepubliczny prowadzący placówkę opieki całodobowej (dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności) zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

Granty w ramach zakresu A mogą być przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony), w tym m.in. w bursach/internatach/warsztatach terapii zajęciowej/środowiskowych domach samopomocy, poprzez:

1) niezbędny remont/adaptacja/prace dostosowawcze budynków/pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji/czasowego pobytu;

2) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w lokalizacji czasowej (m.in. łóżka – optymalnie składane, materace, krzesła, szafy, szafki, naczynia, pościel);

3) zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 niezbędnego do funkcjonowania miejsca ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. zakup i montaż śluz przed wejściem do budynku, sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, stojaki na kroplówki, itp.;

4) zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców niezbędnych do pobytu w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, pokrowce, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.); lub

5) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu oraz kontaktu on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną.

W każdym przypadku wnioskowania o Grant z zakresu A obligatoryjnym elementem wniosku musi być opracowanie procedur/wytycznych dotyczących funkcjonowania miejsca ewakuacji lub czasowego pobytu w okresie wykorzystania go w celu walki z COVID-19, w tym dotyczących przenoszenia mieszkańców placówek całodobowych w trybie nagłym.

 

 

Granty w ramach zakresu B mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę placówkach opieki całodobowej (z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz personelu w związku z COVID-19.

Zestaw składający się z: laptop 17 cali z osprzętem: kamerka zewnętrzna, dwie pary słuchawek, dodatkowe głośniki zewnętrzne, torba na laptop. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówek. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

 

 

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

 

V. Finanse

 

Wartość alokacji: 2 344 564,93 zł

 

Granty z zakresu A:

Wartość alokacji: 1 986 124,93 zł

Cross financing – limit wynosi 45% wartości grantu

Środki trwałe – limit wynosi 45% wartości grantu

Informujemy, że wartość dostępnych środków trwałych/inwestycyjnych w ramach alokacji wynosi 146 000 zł.

Uwaga: środki trwałe ponoszone w ramach cross – financingu nie mogą przekroczyć 20% wartości grantu.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wnioskodawcy przysługują koszty pośrednie w wysokości stawki ryczałtowej odpowiadającej 5% wydatków kwalifikowanych z zakresu A grantu.

 

Granty z zakresu B:

Wartość alokacji: 358 440,00 zł, wnioskowano kwota dofinansowania na 1 zestaw wynosi 4120 zł.

 

Szczegółowe informacje są zawarte w PROCEDURACH REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

VI. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

 

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, xlsx).

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z PROCEDURAMI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

 

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

 

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl dzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39.

 

 

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie

internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

Załączniki:

1. PROCEDURY REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w formacie pdf

2. PROCEDURY REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w formacie docx

3. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

4. Załącznik nr 1 do Wniosku o grant - Szczegółowy budżet grantu z Zakresu A

 

 

 

5. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu w formacie docx

6. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu w formacie pdf


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza:

NABÓR II WNIOSKÓW O GRANT

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

I. Cel zadania

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

II. Formuła projektu

Zadanie wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być:

1)     w odniesieniu do zakresu A grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie;

2)    w odniesieniu do zakresu B grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szczebla gminnego na prawach powiatu lub szczebla gminnego lub podmiot niepubliczny prowadzący placówkę opieki całodobowej (dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności) zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

Granty w ramach zakresu A mogą być przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony), w tym m.in. w bursach/internatach/warsztatach terapii zajęciowej/środowiskowych domach samopomocy, poprzez:

1)    niezbędny remont/adaptacja/prace dostosowawcze budynków/pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji/czasowego pobytu;

2)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w lokalizacji czasowej (m.in. łóżka – optymalnie składane, materace, krzesła, szafy, szafki, naczynia, pościel);

3)    zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 niezbędnego do funkcjonowania miejsca ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. zakup i montaż śluz przed wejściem do budynku, sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, stojaki na kroplówki, itp.;

4)    zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców niezbędnych do pobytu w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, pokrowce, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.); lub

5)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu oraz kontaktu on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną.

W każdym przypadku wnioskowania o Grant z zakresu A obligatoryjnym elementem wniosku musi być opracowanie procedur/wytycznych dotyczących funkcjonowania miejsca ewakuacji lub czasowego pobytu w okresie wykorzystania go w celu walki z COVID-19, w tym dotyczących przenoszenia mieszkańców placówek całodobowych w trybie nagłym.

 

 

Granty w ramach zakresu B mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę placówkach opieki całodobowej (z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz personelu w związku z COVID-19.

Zestaw składający się z: laptop 17 cali z osprzętem: kamerka zewnętrzna, dwie pary słuchawek, dodatkowe głośniki zewnętrzne, torba na laptop. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówek. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

 

 

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

 

V. Finanse

 

Wartość alokacji: 3 720 918,98 zł

 

Granty z zakresu A:

Wartość alokacji: 3 205 918,98 zł

Cross financing – limit wynosi 45% wartości grantu

Środki trwałe – limit wynosi 45% wartości grantu

Uwaga: środki trwałe ponoszone w ramach cross – financingu nie mogą przekroczyć 20% wartości grantu

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wnioskodawcy przysługują koszty pośrednie w wysokości stawki ryczałtowej odpowiadającej 5% wydatków kwalifikowanych z zakresu A grantu.

 

Granty z zakresu B:

Wartość alokacji: 515 000 zł, wnioskowano kwota dofinansowania na 1 zestaw wynosi 4120 zł.

 

Szczegółowe informacje są zawarte w PROCEDURACH REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

VI. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 21 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

 

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, xlsx).

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z PROCEDURAMI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

 

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

 

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się