Współpraca międzyinstytucjonalna

1

Wsparcie doradcze w budowaniu i rozwijaniu międzyinstytucjonalnej współpracy w środowisku lokalnym - ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ WSPARCIA

CEL DZIAŁANIA: Celem spotkań doradczych jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania współpracą międzyinstytucjonalną, w tym w diagnozowaniu zasobów lokalnych oraz w innych obszarach związanych z rozwijaniem lokalnych partnerstw działających na rzecz osób i rodzin.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY DORADZTWA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • Praktyczne wykorzystanie Modeli Kooperacji dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich.
  • Role poszczególnych podmiotów, instytucji i pracowników w Modelach Kooperacji.
  • Zawiązywanie partnerstw. Wypracowanie celu  i zasad współpracy oraz kanałów komunikacji z kooperantami.
  • Współpraca zespołowa w pracy z osobą i rodziną wykluczoną/zagrożoną wykluczeniem w oparciu o Modele Kooperacji.
  • Metodyka diagnozowania zasobów środowiska lokalnego  w oparciu o Modele Kooperacji. 
  • Doradztwo i wsparcie w procesie diagnozowania zasobów środowiska lokalnego i identyfikowanie podmiotów istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu i włączanie ich do multiprofesjnalnej współpracy, budowania partnerstw.
  • Doradztwo w zakresie planowania, strategii oraz określania priorytetów działań oraz poradnictwo w zakresie wypracowywania narzędzi i strategii komunikacji z innymi podmiotami  istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu w tym w ramach partnerstwa i funkcjonowania jednostki.
  • Wsparcie w procesie zarządzania współpracą oraz moderowania spotkań realizowanych na potrzeby partnerstw.

ADRESACI: Adresatami spotkań doradczych są  kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp. z terenu województwa małopolskiego.

ZGŁOSZENIA:Jednostka samorządu terytorialnego, która chce skorzystać z usług doradztwa przesyła na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl Formularz zapotrzebowania na usługi doradcze.

Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania doradczego, każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do dostarczenia mailowo skanu Formularza zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia w ramach projektu wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 4 i 5) w terminie określonym w informacji o rekrutacji na spotkanie lub w przypadku braku takiej informacji najpóźniej 2 dni przed spotkaniem doradczym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się