Regionalna komisja egzaminacyjna Egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - dokumenty do złożenia do RKE

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, która w województwie małopolskim funkcjonuje przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

>> Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

2) posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

3) ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

4) zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

>> Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:

1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2;

3) zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć;

4) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

>> Opis egzaminu

Egzamin obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r.w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) Osoby przystępujące do egzaminu będą zdawały egzamin w formie ustnej. Osoba przystępująca do egzaminu losuje jeden zestaw, na który składają się 3 pytania z zakresu minimum programowego , w tym 1 pytanie z zakresu prawa.

Osoby, które nie spełnią wszystkich określonych w w/w rozporządzeniu wymagań w dniu składania podania o przystąpienie do egzaminu, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

>> Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do RKE, w tym wzory do pobrania:

1) indywidualny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

2) uwierzytelnioną kopię dyplomu lub decyzji potwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji

5. podpisaną klauzulę informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej,

6. oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego,

7. kserokopię dowodu osobistego;

8. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wyżej wymieniony wykaz dokumentów obowiązuje zarówno osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, jak również te osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie poinformowana o decyzji RKE w sprawie dopuszczenia do egzaminu. Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu egzaminu, listem wysłanym na adres/ adres e-mail wskazany we wniosku.

Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie, dana osoba będzie zobligowana do ponownego wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się