Współpraca międzyinstytucjonalna

1

ADRESACI: Adresatami szkoleń i spotkań są  kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp. z terenu województwa małopolskiego.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie do udziału w wybranym szkoleniu lub spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dokonywane są każdorazowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który należy przesłać na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl 

TRWAJĄCE NABORY:

Szkolenie pn. „Komunikacja jako fundament współpracy”, realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 8 kwietnia 2022 roku w godzinach 9.00-12.30.  Program szkolenia. Formularz zgłoszeniowy. 

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE:

Spotkanie pn. „Współpraca w sytuacji kryzysowej", realizowane zdalnie za pomocą platformy ZOOM w dniu 25 marca 2022 roku w godzinach 10.00-12.15. Program Spotkania. Fromularz zgłoszeniowy.