Małopolska Tarcza Antykryzysowa Moduł 3 Kooperacje przeciw COVID - PO WER - I NABÓR

 

_resized_760x97_ue

KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Cel główny zostanie osiągnięty przez wypracowanie i testowanie modelu kooperacji w 30 gminach (powyżej 20 tys. mieszkańców) i 20 powiatach na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i łódzkiego, w tym 5 gmin i 5 powiatów z terenu Małopolski. Wypracowywany model obejmował będzie poziom współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracy między pracownikiem socjalnym a pracownikami innych instytucji oraz między pracownikiem socjalnym a klientem.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w szczególności: instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji. Ponadto, w każdej z gmin wsparciem zgodnym z założeniami wypracowanego w ramach projektu modelu objętych zostanie od 5 do 10 osób/rodzin.

W ramach projektu planowane jest również wsparcie edukacyjne kadr systemu pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych, w szczególności realizacja konferencji edukacyjnych, szkoleń i warsztatów, spotkań konsultacyjnych i edukacyjnych, coachingu dla pracowników socjalnych oraz wsparcia animatora – moderatora w zawiązywaniu i funkcjonowaniu partnerskich zespołów kooperacyjnych.

Efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin z uwzględnieniem specyfiki miast pow. 20 tys. mieszkańców, które zostaną włączone do księgi rekomendacyjnej stanowiącej podsumowanie prac realizowanych przez zespoły projektowe wypracowujące modele kooperacji w 3 makroregionach w Polsce.

Okres realizacji projektu: 1.04.018 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 20 761 034,04 zł, w tym 17 497 399,49 zł, tj. 84,28% z Europejskiego Funduszu Społecznego


W dniu 18.11.2020 r. Zarządu Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, na mocy której okres kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania zostaje wydłużony do dnia 20.11.2020 r. 


 

Najczęściej zadawane pytania 2

 

Wyniki naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn. "Kooperacje przeciw COVID" w projekcie "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

 

 

151 małopolskich jednostek samorządu terytorialnego otrzyma pomoc finansową w ramach trzeciego modułu wsparcia zaprojektowanego w Pakiecie Społecznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - ponad 2 mln złotych zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także przyczynią się do poprawy warunków pracy pracowników placówek całodobowych prowadzonych przez powiaty: bocheński, tatrzański, gorlicki i oświęcimski, które pilotażowo wdrażają model "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin".

 

 

 

Lista jednostek zakwalifikowanych do udzielenia pomocy finansowej, wraz z informacją o wysokości przyznanej pomocy 

 

 


 

Aktualizacja Regulaminu

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuję, że zaktualizowany został Regulamin przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z woj. małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID", realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Pomoc finansowa zostanie udzielona poprzez przekazanie dotacji celowej w formie zaliczki na pokrycie kosztów realizacji zadania. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej zostanie zawarta z jednostkami samorządu terytorialnego zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych, w szczególności podjęciu przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały o udzieleniu pomocy finansowej.

Zaliczka na pokrycie kosztów zostanie przekazana po podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej i będzie przeznaczona na wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia określonego we wniosku o udzielanie pomocy finansowej lecz nie dłużej niż do 15 listopada 2020 r.

 Załączniki:
1. Regulamin przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID”, 
2. Załączniki nr. 1-4 do Regulaminu 
3. Załącznik nr. 5 do Regulaminu
4. Załącznik nr. 1 do Wniosku - Klauzula informacyjne RODO 


Najczęściej zadawane pytania

Prezentacja z webinariów  

_resized_760x97_ue

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

NABÓR
WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN. „KOOPERACJE PRZECIW COVID”
W PROJEKCIE „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
 

 

I. CEL ZADANIA

Poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie i podmiotów współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych w powiatach biorących udział we wdrożeniu modelu kooperacji (bocheński, tatrzański, oświęcimski, nowotarski, gorlicki), w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

201 jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego.

 

 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie refundacji rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych, realizowanych od dnia ogłoszenia naboru do dnia 15.11.2020 r. w ramach 2 komponentów wsparcia:

1) komponent I, obejmujący udzielenie pomocy finansowej dla min. 100 JST na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach (i, ewentualnie, Podmiotach współpracujących) w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią, premiujący zadania realizowane we współpracy z min.
1 Podmiotem współpracującym (poprzez zwiększenie o 25% wysokości przyznanej dotacji),
na dofinansowanie/pokrycie kosztów związanych z zakupem:

a) środków ochrony osobistej: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek ochronnych, czepków ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów ochronnych, kombinezonów     ochronnych;

b) środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce/ciało, powierzchnie i sprzęt, dozowników, podajników do środków dezynfekujących i higienicznych;

c) sprzętu i wyposażenia, za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności”: termometrów bezdotykowych, przegród ochronnych plexi, lamp wirusobójczych, mat dezynfekcyjnych, ozonatorów,   oczyszczaczy powietrza;

d) usług dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu;

 

Wysokość pomocy finansowej, w ramach I komponentu ustalana jest w oparciu o liczbę etatów

w OPS/PCPR jako iloczyn kwoty bazowej na etat i liczby etatów odpowiednio w OPS/PCPR, z możliwością zwiększenia kwoty pomocy finansowej o 25% w przypadku realizacji zadań we współpracy z co najmniej 1 Podmiotem współpracującym, zgodnie z poniższą tabelą:

table_komponent_1

2) komponent II dla maks. 5 powiatów uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu modelu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (powiaty: bocheński, oświęcimski, tatrzański, nowotarski, gorlicki), obejmujący udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie premii, nagród, dodatków do wynagrodzeń dla Pracowników Placówek.

 

Wysokość pomocy finansowej w ramach II komponentu ustalana jest w oparciu o liczbę Pracowników Placówek i kwotę planowanej premii, nagrody, dodatku do wynagrodzenia nie przekraczającej kwoty stanowiącej iloczyn maks. 2 etatów na Placówkę i kwoty bazowej 1450 zł/pełny etat przez 3 miesiące, zgodnie z poniższą tabelą:

table_komponent_2

 

Środki przyznanej pomocy finansowej nie mogą zostać przeznaczone na inny cel niż określony powyżej, w szczególności na finansowanie zwykłego funkcjonowania JST lub prowadzonych przez JST: OPS-ów, PCPR-ów lub Placówek, ani przyczyniać się do ich rozwoju.

 

IV. FINANSE

Alokacja: 2 727 272,73 zł

W sytuacji, gdy łączna wnioskowana kwota dofinansowania wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie odpowiednio niższa/wyższa od dostępnej alokacji, ROPS dopuszcza możliwość odpowiednio zwiększenia/zmniejszenia wnioskowanej kwoty dofinansowania poszczególnych Wniosków o grant w sposób proporcjonalny do skali alokacji.

 

 

VI. OKRES TRWANIA NABORU

od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 24:00. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie. Uwaga - nabór przedłużony do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godziny 24.00.

 

 

VII. SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wypełniony Wniosek o udzielenie pomocy finansowej powinien zostać przesłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt). w formie elektronicznej na adres: dotacja3d@rops.krakow.pl. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach naboru nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy.

 

 

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: dotacja3d@rops.krakow.pl oraz dzwoniąc pod nr tel. 517 249 193 oraz (+48 12) 422 06 36 w. 38.

 

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa, Moduł 3 „Kooperacje przeciw COVID”, PO WER.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.
 

Załączniki:

1. Regulamin przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach  zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
2. Załączniki nr 1- 4 do Regulaminu
3. Załącznik nr. 5 do Regulaminu - WZÓR UMOWY O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ
4. Załącznik nr. 1 do Wniosku - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

_resized_760x97_ue
 

 

 

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się