Osoba z niepełnosprawnością Projekt "Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy"

Podnoszenie jakości życia mieszkańców domów pomocy społecznej – głównym celem projektu wprowadzającego zmiany w funkcjonowaniu małopolskich domach pomocy społecznej.

Funkcjonowanie podopiecznych domów pomocy społecznej, a dokładniej jakość ich funkcjonowania stanowi wyznacznik wszelkich zmian jakie wdrażane są i będą w ramach realizacji projektu opartego o duński model pracy przez kadrę domów pomocy.

„Gdy wieją wiatry przemian,

niektórzy stawiają zasłony od wiatru ,

w Danii stawiamy wiatraki …”

Steen Jensen

Jak połączyć prawa osób z niepełnosprawnościami z wymogami stawianymi domom pomocy? Takie rozwiązania już w 2002 roku małopolskich domom pomocy zaproponował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Na długo przed tym, gdy Organizacji Narodów Zjednoczonych ujęła prawa osób z niepełnosprawnościami w Konwencję ROPS Kraków na podstawie „Porozumienia o Współpracy Międzynarodowej między Województwem Małopolskim a Hrabstwem Fionia w Królestwie Danii” rozpoczął realizację polsko-duńskiego projektu pn. „Projekt Małopolska”.

W jego ramach przewidziano działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nadrzędny jego cel była poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

Jako pierwsze placówki w latach 2002-2005 do realizacji projektu przystąpiły trzy domy pomocy społecznej z Płazy,  z Więckowic oraz z Białki Tatrzańskiej. Realizacja projektu odbywała się we współpracy i przy wsparciu merytorycznym ze strony duńskiego partnera – Steena Jensena, Dyrektora DPS Sydbo na Fionii w Danii.

Dzięki wdrożonym działaniom projektowym, udało się osiągnąć zmiany w zakresie budowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców domu pomocy społecznej, a także wyposażenie personelu w narzędzia, które pozwalają na ich rozwój zawodowy. Zmiany te, w konsekwencji bezpośrednio przełożyły się na zwiększenie jakość życia mieszkańców domów pomocy realizujących projekt.


Kontynuacja wdrażania zmian w funkcjonowaniu małopolskich domów pomocy.

Od 2006 roku, gdy rozpoczęła się realizacja projektu pn: „Reorganizacja DPS w oparciu o model duński” wzorowanego na doświadczeniach z pilotażu, zmiany w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców przeprowadzone w oparciu o duński model wdrożyło w kolejnych 4 domach pomocy tj. w Bochni i Wadowic (2006-2008) oraz z Harbutowic i Zakopanem (2009-2012).

Zgodnie z założeniami projektowymi, efektem ich realizacji były zmiany jakościowe na trzech płaszczyzna funkcjonowania domów pomocy społecznej:

• od pacjenta do mieszkańca

• od grupy do indywidualności

• od instytucji do mieszkańca.

W ramach realizowanego projektu odbyły się szkolenia:

* z zakresu zarządzania personelem,

* właściwej motywacji pracowników,

* komunikacji interpersonalnej,

* rozpoznawania potrzeb mieszkańców,

* konstruowania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

Jednym z rezultatów realizacji II edycji projektu, było również opracowanie i wydanie poradnika pt. „Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński. Poradnik dla kadry zarządzającej placówkami opieki całodobowej”. Stanowiący zarówno podstawowe źródło informacji nt. zasad realizacji zmian w oparciu o doświadczenie duńskie,będąc jednocześnie nośnikiem informacji z zakresu doświadczeń małopolskich DPS-ów, które już takie zmiany zrealizowały.


IV edycja projektu- wsparciem merytoryczne w zakresie wyznaczania kierunku zmian.

Realizacja IV edycji projektu realizowana w latach 2013-2015 różniła się nieco od poprzednich. W znacznej mierze, akcent realizowanego projektu został położony na jego doradczy charakter. DPS z Krakowa (ul. Nowaczyńskiego1) oraz z Zebrzydowic to kolejne domy pomocy, które zdecydowały się na wdrażanie zmian poprzez realizacje projektu ”Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”.

Dzięki spotkaniom konsultacyjno-doradczym oraz zapewnieniu usług indywidualnego doradztwa, przystępujący do projektu pracownicy domów pomocy podjęli próbę stworzenia nowej jakości pracy, a także nowej jakości życia mieszkańców. Inicjatorami zmian wprowadzanych w ramach realizowanego projektu były zespoły sieciowe, w skład których weszli dyrektorzy oraz przedstawiciele pracowników (opiekunowie, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni). Zespoły rozpoczęły prace od zaplanowania procesu rozwoju, przeprowadzenia analizy potrzeb, a dalej wyznaczania celów oraz określeniem zadań, które pozwolą na ich osiągnięcie.

Zgodnie z założeniami projektu do osiągniecie pożądanego stanu dążono poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników, w tym budowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców domu pomocy społecznej oraz poprawy jakości współpracy kadry DPS. W wyznaczeniu kierunków rozwoju domów pomocy niezwykle cennym okazały się wizyty studyjne zespołów sieciowych w domu pomocy, gdzie wdrożono już metodę pracy opartej o model duński w ramach projektów realizowanych we współpracy z ROPS Kraków.

Jak ustalono podczas spotkania podsumowującego obecną edycję projektu, szereg zaplanowanych zmian już dziś udało się wdrożyć, nad wieloma jeszcze pracują. W trakcie realizacji projektu dostrzeżono kolejne obszary, gdzie warto wprowadzić zmiany mające na względzie podniesienie jakości życia mieszkańców domów pomocy.


Dotychczasowe efekty wdrażanych zmian

W realizacji projektu od 2002 roku łącznie wzięło udział 9 domów pomocy społecznej z terenu Województwa Małopolskiego.

Założenia projektowe są na tyle uniwersalne, iż pozwalają na podnoszenie jakości świadczonych usług w domach pomocy o różnych profilach, w dotychczasowej historii wdrażania zmian znalazły się zatem domy pomocy, sprofilowane między innymi na osoby w podeszłym wieku, osoby przewlekle psychicznie chorych, czy też dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie.

Łącznie w ramach realizacji projektu, podjęto działania mające na celu podniesienie jakości życia blisko tysiąca niepełnosprawnych mieszkańców małopolskich domów pomocy.

Trwałość i skuteczność- cechy zmian wprowadzanych w oparciu o duński model 

Jakość wprowadzanych zmian w oparciu o model duński mogą potwierdzają pracownicy domów pomocy, którzy od lat w swojej pracy zawodowej opierają się na zasadach wdrożonych w ramach realizowanego projektu. ROPS Kraków w okresie od marca do kwietnia 2015 roku przeprowadził badanie ewaluacyjnego typu ex post, którego głównym celem była ocena rezultatów, będących następstwem realizacji projektu wprowadzającego zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy w oparciu o duński model pracy.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele domów pomocy z Bochni, Wadowic, Harbutowic oraz Zakopanego, którzy podczas realizacji projektu uczestniczyli w pracach zespołów sieciowych. Ankietowani w swych odpowiedziach wskazali zarówno na skuteczność zmian, oraz - co bardzo istotne z punktu widzenia długoterminowego oddziaływania - na ich trwałość.

Kontynuacja wprowadzanych zmian.

Na podstawie wieloletniego już doświadczenia w zakresie realizacji projektu wdrażającego zmiany w oparciu o duńskie doświadczenia, można zdecydowanie wskazać, iż wypracowany system implementowania nowych rozwiązań w funkcjonowaniu domów pomocy pozwala na jego faktyczną poprawę w zakresie jakości sprawowanych usług. Wprowadzenia zmian opartych na modelu duńskim w ramach działań projektowych, tworzy podwaliny do wprowadzania wszelakiego rodzaju innowacji, otwierając personel na „wiatr przemian”.

Wysoka skuteczność wdrażanych zmian, opartych o duński model pracy w małopolskich domach pomocy społecznej dotychczasowo uczestniczących w projekcie, jak również wnioski wynikające z wieloletniego doświadczenia w realizacji projektu przez ROPS Kraków pozwalają kontynuować założenia projektowe w kolejnych małopolskich domach pomocy.


Rozpoczęliśmy V edycję projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”

W dniu 17 marca 2016 r. podpisane zostały porozumienia określające zasady realizacji projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy” pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie a zaproszonymi do kolejnej edycji projektu domami - Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach oraz Dom Pomocy Społecznej „BETANIA” w Miechowie.

Porozumienie w imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podpisała Pani Dyrektor Wioletta Wilimska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach - Pani Dyrektor Barbara Chmurzyńska, w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Miechowie -Pan Dyrektor Stanisław Sławiński. 

Projekt realizowany będzie  poprzez doradztwo, w tym spotkania konsultacyjno-doradcze obejmujące profesjonalizację kadr dwóch domów pomocy społecznej, wizyty studyjne w wybranych domach pomocy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu oraz stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS. 

W dniu 11 maja 2016 r. odbyły się pierwsze spotkania doradców z kadrą Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „BETANIA" w Miechowie.

Doradcy przedstawili główne założenia projektu, omówili dotychczasowe zmiany jakie wprowadzono w małopolskich domach pomocy społecznej w trakcie jego realizacji. Zaplanowano wraz z uczestnikami projektu kolejne działania, uczestnicy otrzymali również pierwsze zdania, wyznaczono termin kolejnych spotkań konsultacyjnych..

Projekt realizowany jest poprzez doradztwo, w tym spotkania konsultacyjno-doradcze obejmujące profesjonalizację kadr dwóch domów pomocy społecznej a także poprzez wizyty studyjne w wybranych domach pomocy, które w ubiegłych latach uczestniczyły w projekcie oraz stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS.


W dniu 20.09.2015 r., w ramach projektu została zorganizowana wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu ul. Lwowska 31, w Wadowicach, gdzie w latach 2006-2008 realizowano projekt w oparciu o duński model.

Uczestników wizyty przywitała siostra Paulina Pieniążek – Dyrektor DPS w Wadowicach. Killka słów do zebranych skierowała również Pani Barbara Pindel - Polaszek. - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, przypominając jak istotnym jest nieustanne wprowadzanie do swojej pracy zmian.

otwarcie_spotkania_siostra_dyrektor_Paulina_Pieni____ek

foto. Otwarcie spotkania - siostra Dyrektor Paulina Pieniążek 

Następnie  Siostra Vianeja-Koordynator jednej z grup podopiecznych, przedstawiła zebranym pokrótce założenia jakie przyświecały kadrze ich domu pomocy podczas realizacji projektu „Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński” realizowanego w latach 2006-2008. Uczestnicy spotkania w ten sposób mieli możliwość zapoznania się z licznymi zmianami wprowadzonym w funkcjonowanie tamtejszego DPS. Podczas wystąpienia wspomniano również o trudnościach związanych z realizacją projektu jakie napotkano. Dzieląc się doświadczeniami w zakresie ich przezwyciężenie, podkreśliły ogromne znaczenie realizacji projektu dla zmian w podejściu do ich codziennej pracy, do realizacji zadań ukierunkowanych na potrzeby mieszkanek.

Wystapienie_s._Vianeji

foto. Wystapienie siostry Vianei

Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się terenie DPS. W kolejnych salach terapeutycznych można było dokładnie zapoznać się z formami terapii proponowanymi mieszkankom tego DPS. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się dwie Sale Doświadczeń Świata, umieszczone w dwóch różnych częściach DPS, tak by łatwy do nich dostęp miały wszystkie mieszkanki oraz sale przeznaczone do rehabilitacji.

pocz__stunek_tradycyjn___krem__wka_wadowick__

 foto. Przerwa w trackie wizyty studyjnej - poczęstunek wadowicką kremówką


W dniu 23 listopada 2016 r. odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach realizowanego projektu. tym razem przedstawiciele DPS w Miechowie i Łyszkowicach odwiedzili Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1.

Uczestników wizyty przywitała Pani Grażyna Dąbroś – Dyrektor DPS w Krakowie, wprowadzając zebranych w tematykę spotkania. Następnie Pani Dyrektor oddała głos Pani Psycholog Marcie Dwojak-Dzierżak, która koordynowała realizację projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy” w latach 2013-2015 na terenie tamtejszego DPS.

Pani M. Dwojak-Dzierżak przedstawiła zebranym założenia jakie przyświecały kadrze ich domu pomocy podczas realizacji projektu. Prelegentka wskazała na zakładane rezultaty jakie chcieli osiągnąć wprowadzając zmiany funkcjonowaniu DPS, wskazując jednocześnie szczegółowo na obszary których miały one dotyczyć. Uczestnicy spotkania w ten sposób mieli możliwość zapoznania się ze zmianami wprowadzonym m. in. w funkcjonowanie terapii zajęciowej, tak by jej różnorodne formy pozwalały na aktywizację jak największej ilości mieszkańców czy też wzmocnienia kontaktów mieszkańców z rodzinami ale i innymi osobami znaczącymi. Zebrani mieli również możliwość usłyszenia również o szeroko realizowanym wsparciu woluntarystycznym rzecz mieszkańców DPS, świadczonym zarówno przez uczniów i studentów z lojalnych szkół i uczelni, jak i studentów zagranicznych.

Pani M. Dwojak - Dzierżak wspomniała również o trudnościach związanych z realizacją projektu jakie napotkała kadra ich domu pomocy. Dzieląc się doświadczeniami w zakresie ich przezwyciężania, podkreśliła znaczenie realizacji projektu dla zmian w podejściu do ich codziennej pracy, do realizacji zadań ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciła na szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej jak zostały zrealizowane w ramach projektu.

Podczas spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pracami wykonanymi przez mieszkańców DPS, w tym niezwykłymi obrazami malowanymi ustami przez jednego z nich.

Podczas wizyty studyjnej obecne były również osoby wchodzące w skład zespołu sieciowego w trakcie realizacji projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”, uczestnicy wizyty mieli zatem możliwość dyskusji z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu.

Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się terenie DPS. Wizytujący mieli możliwość zapoznania się m. in. z nowo wyremontowanymi pokojami na dwóch oddziałach czy też salami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi.

Uczestnicy_wizyty_studyjnej

foto. Uczestnicy wizyty studyjnej

Uczetnicy_wizyty_studyjnej_

foto. Uczestnicy wizyty studyjnej 

Wyst__pienie_Pani_Gra__yna_D__bro___Dyrektor_DPS_im.___w._Brata_Alberta_

foto. Wystapienie Pani Grazyny Dąbroś- Dyrektor DPS im. św. Brata Alberta 

Wyst__pienie_Pani_Marty_Dwojak_Dzier__ak_psycholog_z_DPS_im.___w._Brata_Alberta

foto. Wystapienie Pani Marty Dwojak-Dzierżak - psycholog w DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie

zwiedzanie_DPS

foto. Zwiedzanie DPS przez uczestników wizyty studyjnej 

Podziekowania_za_wizyt__

foto. Zakończenie wizyty, podziękowania

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się