Dziecko i rodzina Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r.

„Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r.” jest aktualizacją „Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r.” i stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Opracowanie i realizacja powyższej aktualizacji jest zgodna z zapisami Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Cel główny:
Rozwój systemu wsparcia rodziny skoncentrowanego na realizacji działań profilaktycznych oraz skutecznej interwencji.

Cele operacyjne:
1. Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa
2. Zwiększenie potencjału i kompetencji rodziny do prawidłowego wypełniania swych funkcji
3. Zwiększenie kompetencji kadr instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz adopcji
4. Zwiększanie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działań wspierających małopolskie rodziny i rozwój systemu pieczy zastępczej

Działania zaplanowane w "Małopolskim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r." będą realizowane w czterech obszarach:

Obszar I: Pozytywne rodzicielstwo - kierowany do wszystkich Małopolan.

Obszar II: Profilaktyka i wsparcie rodziny - adresowany do rodzin, rodziców aktualnych i przyszłych,
w tym zastępczych i adopcyjnych oraz podmiotów i osób profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny.

Obszar III: Kompetencje oraz kwalifikacje osób pracujących w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce - kierowany do podmiotów i osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

Obszar IV: Usługi społeczne oraz infrastruktura wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - adresowany jest do podmiotów i osób odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodziny i budową systemu pieczy zastępczej.

Realizatorem Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r. jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Partnerami. W realizacji zaplanowanych zadań ROPS będzie współpracował w szczególności z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego,
  • podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
  • organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • środowiskiem naukowym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się