O ROPS Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. 

-- 

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
1) Dyrektora ROPS w Krakowie- po uprzednim ustaleniu terminu;
2) osobę upoważnioną przez Dyrektora ROPS w Krakowie- w dni robocze od 8:00 do 16:00.