Przeciw przemocy Małopolski Konkurs "Przeciw Przemocy"

Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W Małopolsce system wspierania rodzin dotkniętych przemocą w oparciu o działanie interdyscyplinarne został zainicjowany w 2002 roku w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”. Działania rozpoczęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tarnowie w 2010 roku objęły swym zasięgiem wszystkie powiaty w województwie małopolskim. Wówczas to powstał pomysł docenienia i nagrodzenia tych koalicji, które poprzez współpracę interdyscyplinarną najlepiej wspierają osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

2019 ROK MAŁOPOLSKI SAMORZĄD - PRZECIW PRZEMOCY

NAGRODY:

Gmina Gdów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie

Za szerokie działania informacyjne w obszarze uwrażliwiania społeczności na problematykę przemocy
w rodzinie oraz działania profilaktyczne wśród rodzin zagrożonych przemocą. Ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców.

Gmina Dębno, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wola Dębińska

Za szerokie przedstawicielstwo różnych podmiotów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego; za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających,
jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców, 
a w szczególności za skuteczne działania na rzecz zintensyfikowania pracy z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny.

Powiat Wadowicki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radocza

Za szeroko prowadzone działania edukacyjne, profilaktyczne oraz informacyjne wśród mieszkańców powiatu, dbałość o rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zaangażowaną w działania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz za skuteczne korzystanie z możliwości rozwoju oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc m. in. poprzez nawiązanie długotrwałej współpracy
z organizacją pozarządową

WYRÓŻNIENIA:

Gmina Dąbrowa Tarnowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
w Dąbrowie Tarnowskiej

Za bardzo szeroko prowadzone działania informacyjne wśród mieszkańców gminy, osób zagrożonych przemocą oraz rodzin uwikłanych w przemoc, za szerokie przedstawicielstwo różnych podmiotów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpracę z licznymi przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych; za rozbudowaną ofertę działań na rzecz osób doznających przemocy, a w szczególności za skuteczne działania w obszarze poszerzania wsparcia dla rodzin / osób w zakresie potrzeb socjalnych.

Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Za szeroko podejmowane działania informacyjne wśród mieszkańców powiatu,
w szczególności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców, a także prowadzenie działań na rzecz wsparcia pracowników socjalny oraz asystentów rodzin pracujących rodzinami uwikłanymi
w przemoc.

Celem Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” jest promocja działań interdyscyplinarnych  prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego.


W konkursie wyodrębnione zostały dwie kategorie:

- I kategoria na najlepsze działanie samorządów powiatowego i/lub gminnego „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

- II kategoria na najlepsze działanie organizacji pozarządowych „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Laureaci konkursu w minionych latach:
Rok 2018: 

dla najlepszego powiatu:

Powiat limanowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Uzasadnienie: za konsekwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, podejmowanie nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizowanie działań

dla najlepszej gminy:

Gmina Miasto Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Uzasadnienie: – za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do dzieci i seniorów, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań m. in. wykorzystanie narzędzi marketingowych do realizacji oddziaływań profilaktycznych

dwa wyróżnienia:

Powiat chrzanowski

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Uzasadnienie: za działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Gmina Rzezawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Uzasadnienie: za wykorzystanie lokalnych zasobów instytucjonalnych do podejmowania szeroko zakrojonych oddziaływań profilaktycznych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży narażonych na przemoc w rodzinie


Rok 2017:

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda - Gmina Andrychów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Nagroda przyznana za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Wyróżnienie - Miasto Wieliczka/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wyróżnienie przyznane za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków Rad Sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia, Policji.


Wyróżnienie - Gmina Sułkowice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Wyróżnienie przyznane za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajkoterapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci.


Kategoria - najlepsze działanie samorządu powiatowego:

Powiat wadowicki/Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy

Nagroda przyznana za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, par, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.


Kategoria - najlepsze działanie organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie

Nagroda przyznana za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.


Rok 2016:


Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda – Gmina Polanka Wielka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

Nagroda przyznana za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji.

Wyróżnienie - Gmina Miejska Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Wyróżnienie przyznane za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy.


Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej

Nagroda przyznana za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania.


Kategoria – najlepsze działania organizacji pozarządowych:

Wyróżnienie - Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KraFOS

Wyróżnienie przyznane za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.


Rok  2015:

I. Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda – Gmina i Miasto Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Nagroda przyznana za działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające w szczególności na szybkim reagowaniu, mającym na celu przerwanie przemocy w rodzinie, niesieniu skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mające na celu propagowanie właściwych postaw i reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie.

Wyróżnienia:

Gmina Zielonki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

Wyróżnienie zostało przyznane za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem metod atrakcyjnych dla młodych ludzi – m.in. gry zespołowe.

Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Wyróżnienie przyznane za duże zaangażowanie w organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza podczas Kampanii "Biała Wstążka".

II. Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej

Nagroda została przyznana za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, celem zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków.


Rok 2014:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat wadowicki / Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Nagroda została przyznana za szereg działań podejmowanych w celu poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, pomocy oferowanej osobom dotkniętym przemocą oraz budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kategorii na najlepsze działanie gminne:

Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Nagrodę przyznano za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Wyróżnienie zostało przyznane za szeroką ofertę pomocy dla osób uwikłanych w przemoc (zarówno osób doświadczających przemocy jak i sprawców przemocy).

W kategorii na najlepsze działanie gminne:

Gmina i Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Wyróżnienie przyznano za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc oferowaną osobom dotkniętym przemocą.


Rok 2013:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat Suski/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkie

Nagroda została przyznana za realizację kompleksowych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, profesjonalizację wsparcia zapewnianego osobom doświadczającym przemocy i oddziaływań wobec osób ją stosujących, a także różnorodność inicjatyw odnoszących się do budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Na uznanie zasługuje również forma prezentacji podejmowanych działań, przełamująca stereotypowe podejście do zjawiska przemocy domowej.

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Gmina Zabierzów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nagroda została przyznana za funkcjonowanie kompleksowego i profesjonalnego systemu wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat Chrzanowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Wyróżnienie przyznano, za działania podejmowane w celu budowania współpracy i wsparcie instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu.

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepsze działanie gminne:

Miasto Tarnów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Wyróżnienie przyznano, za realizację działań mających na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy.


Rok 2012:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat Myślenicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Nagroda została przyznana za wykorzystywanie nowatorskich inicjatyw na rzecz rozwoju przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takich jak superwizje, panele dyskusyjne, spotkania eksperckie oraz platformę pomocową.

W kategorii na najlepsze działanie gminne:

I miejsce: Miasto i Gmina Kraków/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Nagrodę przyznano za wykorzystanie projektu socjalnego jako elementu wsparcia rodzin, w których występuje przemoc, działania podjęte w celu budowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawcą przemocy.

I miejsce: Gmina Babice/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach

Nagrodę przyznano, za przeprowadzone badania diagnostyczne dotyczące zjawiska przemocy na terenie gminy, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz budowanie systemu kompleksowego wsparcia dla rodzin w których występuje przemoc, szczególnie poprzez wspólne działania asystenta rodziny oraz psychologa.

II miejsce: Gmina Andrychów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Nagrodę przyznano za wykorzystanie nowatorskich przedsięwzięć na rzecz edukacji społecznej, szczególnie poprzez wykorzystanie audycji radiowych oraz spektakli profilaktyczno edukacyjnych.

III miejsce: Gmina Czernichów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

Nagrodę przyznano za aktywne budowanie świadomości interdyscyplinarnej współpracy wśród instytucji zajmujących się przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czernichów.

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepsze działanie powiatowe:

Powiat Krakowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wyróżnienie przyznano, za realizację kompleksowego wsparcia na rzecz osób doznający przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, szczególnie realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Samodzielni”.

W kategorii na najlepsze działanie gminne:

Miasto i Gmina Wieliczka/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wyróżnienie przyznano, za realizację projektów naukowo badawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aktywną współpracę z instytucjami naukowymi.

Gmina Zabierzów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Wyróżnienie przyznano, za realizację działań na rzecz podniesienia poziomu profesjonalizmu specjalistów zajmujących się wsparciem rodzin w których występuje przemoc oraz opracowanie procedur współpracy instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina Wielka Wieś/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

Wyróżnienie przyznano, za realizację działań na rzecz podniesienia poziomu profesjonalizmu specjalistów zajmujących się wsparciem rodzin w których występuje przemoc oraz aktywną edukację społeczną.


Rok 2011:

W kategorii na najlepszą koalicję gminną:

I miejsce: Gmina Kęty/Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęty

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepszą koalicję powiatową:

Powiat Myślenicki/ Koalicja Powiatowa „Prometeusz”

W kategorii na najlepszą koalicję gminną:

Miasto i Gmina Oświęcim/ Lokalna Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta Oświęcim

Gmina Zabierzów/ Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zabierzów

Gmina Grojec/ Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Oświęcim z siedzibą w Grojcu


Rok 2010:

W kategorii na najlepszą koalicję powiatową:

I miejsce: Powiat Suski/ Koalicja „Uwolnić motyle”

W kategorii na najlepszą koalicję gminną:

I miejsce: Gmina Brzeszcze/ Lokalna Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach

Wyróżnienia:

W kategorii na najlepszą koalicję gminną:

Gmina Trzebinia/ Gminna Koalicja „Przeciw przemocy” w Trzebini

Gmina Gorlice/ Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gorlicach

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się