Wykaz dokumentacji niezbędnej przy rozpoczęciu procedury adopcyjnej

Aby rozpocząć procedurę kwalifikacyjną kandydatów do przysposobienia dziecka, należy złożyć w Małopolskim Ośrodku Adopcyjnym komplet następujących dokumentów:

 1. Wniosek do Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego o przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej, w szczególności oceny wstępnej do przysposobienia dziecka, zawierający:

a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo
c) adres zamieszkania i zwykłego pobytu
d) daty urodzenia
e) numery PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL- numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
f) stan cywilny
g) pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
h) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
i) uzasadnienie przyczyn, dla których kandydat do przysposobienia dziecka chce przysposobić dziecko

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej do przysposobienia dziecka,
 2. Życiorys kandydata, zawierający w szczególności takie informacje jak: wykształcenie, zawód, miejsce pracy, dzieci pozostające na utrzymaniu, wyznanie i pochodzenie etniczne,
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia kandydata (w przypadku małżonków zamierzających dokonać przysposobienia wspólnego – odpis zupełnyaktu małżeństwa),
 4. Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje,
 5. Oświadczenie dotyczące:

a) dzieci pozostających na utrzymaniu, w tym pod władzą rodzicielską, wraz z danymi o ich wieku, stanie zdrowia i rozwoju,
b) pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
c) wyznania i pochodzenia etnicznego, jeżeli informacje te nie zostały zawarte w życiorysie, o którym mowa w pkt. 3,

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej, oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, ze wskazaniem wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów,
 2. Zaświadczenie o źródłach i wysokości dochodów brutto i netto kandydata za okres co najmniej 3 miesięcy (w przypadku pracowników - zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, wskazujące rodzaj umowy o pracę i okres, na jaki umowa została zawarta, w przypadku rolników zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o przychodowości gospodarstwa rolnego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego),
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że dana osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem,
 4. Fotografia kandydata (w przypadku małżonków zamierzających dokonać przysposobienia wspólnego - można przedłożyć fotografię wspólną),
 5. Informacja o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Dobrowolnie przedłożone referencje (np. opinie z zakładu pracy, parafii, itp.)

Informacje składane przez kandydata do przysposobienia dziecka są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przedstawiający informacje jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się