Ochrona danych osobowych Ogólna klauzula informacyjna w zakresie realizacji zadań projektowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl.

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i odbywa się zgodnie z:

1)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w celu realizacji przez administratora zadań finansowanych ze środków europejskich, w tym potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa w tym w zakresie zamówień publicznych,  a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów, na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r.

c) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych;

e) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację danego zadania, w tym w szczególności od wnioskodawców i partnerów.

5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zadań, a następnie przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.

7. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych osobowych przetwarzanych w związku z wymogiem ustawowym lub umownym lub z warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy lub uczestnictwa w realizowanych zadaniach ustawowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się