Seniorzy Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej II kadencji

Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana Uchwałą Nr 1614/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Powołanie rady senioralnej na szczeblu wojewódzkim było pierwszą taką inicjatywą w kraju. Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej I kadencji działała przez okres 4 lat, kadencja upłynęła z dniem 31.12.2017 r.


Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej, jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze problematyki osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej, powołanym w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.


Na podstawie uchwały nr 1871/19 z dnia 15 października 2019 r. Zarządu Województwa Małopolskiego zmieniono Regulamin Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej poprzez określenie jej składu w następujący sposób:

     „Rada liczy maksymalnie 26 członków.”

 § 3 ust. 2 Regulaminu, otrzymuje brzmienie:

„W skład Rady wchodzą:

1)    Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady,

2)    Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,

3)    Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,

4)    Przedstawiciel Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

5)    Przedstawiciel Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

6)    maksymalnie 4 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego przedstawianych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

7)    maksymalnie 2 przedstawicieli środowiska naukowego województwa małopolskiego, przedstawianych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

8)    maksymalnie 5 przedstawicieli organizacji podejmujących działania na rzecz seniorów przedstawianych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

9)    maksymalnie 5 przedstawicieli gminnych rad seniorów przedstawianych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

10)    Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii,

11)    maksymalnie 2 przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z Małopolski,

12)     maksymalnie 2 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przedstawianych przez Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.”

 

 

Przewodniczącym Rady jest Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

 

Skład osobowy II kadencji Rady został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 40/2018 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 9.05.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej zmienione Zarządzeniem Nr 6/2019 Marszałka województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 128/2020 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2020 roku

Szczegółowy zakres pracy Rady określa regulamin.


Do zadań Rady należy w szczególności:

- współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie małopolskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym, w szczególności Srebrna Gospodarka w Małopolsce. Program działań. oraz Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski,

- wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych (organizacji senioralnych i eksperckich, instytucji publicznych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych), w celu zwiększenia efektywności ich działań,

- współpraca z ww. instytucjami i organizacjami oraz innymi podmiotami podejmowana w interesie osób starszych,

- tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej,

- inicjowanie, wypracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów oraz wymiany i komunikacji międzypokoleniowej województwa małopolskiego,

- współpraca przy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Małopolskie na rzecz seniorów.


Udział w Małopolskiej Radzie do Spraw Polityki Senioralnej ma charakter społeczny. Członkom Rady przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady. Zasady zwrotu kosztów przejazdu zostały określone zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego nr 28/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu Członków Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.Działalność Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej I kadencji


Na posiedzeniach Rady podjęto takie cenne inicjatywy, jak:

  • uchwała popierająca ideę tworzenia Gminnych Rad Seniorów przekazana do jednostek samorządu terytorialnego,
  • badanie (przeprowadzone we wszystkich małopolskich gminach), którego celem była diagnoza funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów w Małopolsce oraz możliwości powstania kolejnych, >>>Raport z badania GRS
  • rozpowszechnienie w Małopolsce informacji na temat programów profilaktycznych dostępnych dla seniorów.


Utworzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej jest spójne z działaniami podejmowanymi na szczeblu regionalnym i centralnym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się