Osoba z niepełnosprawnością Projekt Wczesne Wspomaganie - Wspólne Działanie


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podjął współdziałanie w zakresie doradztwa przy budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny w ramach projektu „Wczesne wspomaganie-wspólne działanie”.

Celem projektu było wykorzystanie lokalnego potencjału instytucji i organizacji w zapewnieniu optymalnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie jego rodziny w pokonywaniu trudności wynikających z istniejącej niepełnosprawności, podjęcie systematycznego kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienia jego sytuacji życiowej.

Na mocy porozumień o współpracę zawartymi z powiatem wadowickim, powiatem bocheńskim oraz powiatem dąbrowskim w ramach ww. projektu ROPS zapewnił w okresie od października 2013 r. do listopada 2014 r. konsultacje merytoryczne i wsparcie doradcy prowadzone przez dr Ewę Pohorecką, zapewnił stałą opiekę merytoryczną pracowników ROPS oraz promocję realizacji zadania i jego osiągnięć.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-6 lat). Wczesna interwencja oznacza wszystkie realne poczynania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych. Wczesna interwencja, to także przygotowanie rodziców i wychowawców do umiejętnego postępowania z dzieckiem i pozbycie się przez nich przekonania o własnej niekompetencji.

System wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania) spoczywa wspólnie na rodzinach, specjalistach, oraz właściwych władzach lokalnych; zarówno służba zdrowia, jak i pomoc społeczna oraz instytucje oświatowe, powinny być zaangażowane w proces i wspólnie odpowiadać za jego kształt. Odpowiada to założeniom, wedle których musi się on opierać na różnych dyscyplinach naukowych i naukach społecznych.

Z poradnictwa i usług składających się na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mogą dobrowolnie i nieodpłatnie korzystać rodziny z dziećmi, którym wydano skierowanie na realizację działań z zakresu wczesnego wspomagania. Opinie o potrzebie realizacji wczesnego wspomagania wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na posiedzeniach Zespołu Orzekającego. Usługi wczesnego wspomagania świadczone są w każdym powiecie Małopolski.

Po realizacji dotychczasowych działań w ramach projektu nasuwa się wniosek, iż koniecznym jest jego kontynuacja i rozwijanie systemu WWRD na terenie poszczególnych powiatów.
Najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu Wczesne Wspomaganie Wspólne Działanie.

Podstawy prawne WWRD w obszarze edukacji:

•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1977) w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Województwie Małopolskim


Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się