O ROPS Zadania

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowania, aktualizowania i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa;

 2. organizowania kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

 3. rozpoznawania przyczyn ubóstwa oraz opracowywania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

 4. inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej;

 5. sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywania jej właściwym organom;

 6. współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami niepublicznymi celem opracowania spójnych programów w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej w województwie małopolskim;

 7. prowadzenia analiz i prognoz społecznych województwa małopolskiego;

 8. tworzenia, współtworzenia i realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

 9. realizacji zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności:

  1. opracowywania i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  2. opracowywania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

 10. realizacji zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

  1. prowadzenia ośrodka adopcyjnego dla województwa małopolskiego, w tym prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa małopolskiego oczekujących na przysposobienie,

  2. monitoringu oraz koordynacji przebiegu procesów adopcyjnych w województwie małopolskim,

  3. opracowywania programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa małopolskiego;

 11. sporządzania sprawozdawczości zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie jej właściwym organom, w tym wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych,

 12. koordynacji działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie.

W realizacji powyższych zadań Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie współdziała z jednostkami samorządu województwa małopolskiego, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się