Regionalna komisja egzaminacyjna Podstawy prawne i działania Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Podstawy prawne funkcjonowania RKE

 

 

>> USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

 

art. 118

2. Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

1) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;

1a. Decyzją marszałka województwa regionalna komisja egzaminacyjna może działać przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1b. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2, członkom regionalnych komisji egzaminacyjnych przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju.

1c. Koszty działalności regionalnych komisji egzaminacyjnych, w tym wynagrodzenia członków komisji, pokrywa urząd marszałkowski, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, regionalny ośrodek polityki społecznej albo podmiot, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1d. Obsługę administracyjno-techniczną regionalnej komisji egzaminacyjnej zapewnia marszałek danego województwa, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej albo osoba kierująca innym podmiotem, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 >> ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie organizacji regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

 

>> DECYZJA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych z dnia 15 marca 2018 r. O POWOŁANIU CZŁONKÓW REGIONALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Powołanie otrzymały:

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, wybrana w drodze głosowania do pełnienia funkcji Przewodniczącej komisji.

Pani dr Katarzyna Wojtanowicz, Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego JP II, wybrana do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Pani dr hab. Marcjanna Nóżka, Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pani Elżbieta Mirewska, pracownik dydaktyczny, wykładowca w Instytutcie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Posiedzenia RKE kadencji 2018-2022

I. Posiedzenie 11 kwietnia 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej powołała z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji nowych Członków RKE. Podczas spotkania inaugurującego Pani Wioletta Wilimska wręczyła nowym Członkom powołanie do pracy w RKE, zapraszając ich do wspólnej pracy jednocześnie życząc sobie i zebranym owocnej pracy.

Członkowie komisji podjęli prace nad pierwszymi uchwałami RKE regulującymi prace komisji.

II. Posiedzenie 11 grudnia 2018 r.

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”. Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Spotkanie przedstawicieli RKE z uczestnikami szkolenie organizowanego przez TARR w Tarnowie w dniu 23 lutego 2019 r.

Przedstawiciele Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych spotkali się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 z uczestnikami szkolenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR), które współfinansowane jest przez UE w ramach projektu PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna projekt „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Podczas spotkania przedstawiono warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Omówiono również kwestie techniczne związane z organizacją i przebiegiem egzaminu, w tym dotyczące dokumentów jakie złożyć musi pracownik socjalny chcący przystąpić do egzaminu przez Regionalną Komisją. Słuchacze mieli też możliwość zadania pytań członkom RKE, poznania bliżej przyszłych egzaminatorów.

 

III. Posiedzenie 9 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podczas posiedzenia członkowie Komisji w główniej mierze zajęli się podjęciem ustaleń dot. organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podjęto uchwały regulujące przygotowania, jak i sam przebieg egzaminu.

 

IV. Posiedzenie 20 i 21 maja 2019 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, podczas którego przeprowadzone zostały egzaminy 29 pracowników socjalnych z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Po egzaminie zakończonym sukcesem dla wszystkich pracowników socjalnych w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie specjalizacji I stopnia w zawodzie w Auli Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. M. Bobrzyńskiego 10.

Podczas wystąpienia Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego zwróciła się do pracowników socjalnych wyrażając wobec ich pracy swój podziw, życząc podobnych jak na egzaminie sukcesów w życiu zawodowym, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej tego potrzebujących.

Pracownicy socjalni odebrali również gratulacje przekazane przez Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Panią Wiolettę Wilimską oraz Członków Komisji: dr hab. Marcjannę Nóżkę, dr Katarzynę Wojtanowicz oraz Elżbietę Mirewską.

Swoje słowa uznania wyrazili wobec wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni również Pan Marcin Ślusarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM.

Obecni podczas uroczystości przedstawiciele wykładowców realizujących szkolenia dla pracowników socjalnych podzielili się swoją refleksją na temat zadań pracowników socjalnych.

Dyplomy wraz z gratulacjami wręczyła pracownikom socjalnym Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącą i Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom socjalnym, którzy podjęli wyzwanie podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności by w ten sposób móc jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania zawodowe!

 

V. Posiedzenie 9 października 2019 r.

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 odbyło się posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, podczas którego przeprowadzony został egzamin dla pracownika socjalnego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Ponadto Członkowie Komisji podjęli ustalenia w zakresie stopnia realizacji zadań jakie Komisja wyznaczyła dla siebie na rok 2019 .

 

VI. Posiedzenie 3 lutego 2020 r.

W dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Podczas spotkania Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęli ustalenia między innymi w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy realizują obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” - II etap. Szkolenie przeprowadzane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczy w nim łącznie 30 pracowników socjalnych (z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego).

Ponadto w trakcie posiedzenia RKE przyjęto plan pracy Komisji na rok 2020 oraz ustalano szczegóły dot. spotkania Członków RKE z uczestnikami szkolenia w TARR.

 

VII. posiedzenie 8 maja 2020 r.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie zasad przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla uczestników szkolenia realizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w związku z istniejąca sytuacją epidemiczną.

Pani Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS, Przewodnicząca RKE przekazała informacje

o projektach planowanych do realizacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny.

 

VIII. posiedzenie  22 maja 2020 r.

Podczas posiedzenia Członkinie Komisji podjęły analizę poprawności dokumentów złożonych przez pracowników socjalnych chcących przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie oraz ustalenia dotyczące organizacji egzaminu.

 

IX. posiedzenie 25 i 26 czerwca 2020 r.

Członkinie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadziły egzaminy na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 28 pracowników socjalnych, w tym 5 osób wśród egzaminowanych, które wykazały się podczas egzaminu wyróżniającym poziomem wiedzy i umiejętności świadczącymi o profesjonaliźmie i zaangażowaniu w pracę z osobami wymagającymi wsparcia otrzymały wyróżnienia.

 

X. posiedzenie 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem spotkania były centra usług społecznych - nowa instytucja polityki społecznej ukierunkowana na tworzenie kompleksowego, skutecznego systemu wsparcia dla osób potrzebujących. Członkinie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) dyskutowały o szansach i wyzwaniach związanych z tworzeniem się centrów usług społecznychw Małopolsce, zostały także zapoznane z ofertą wsparcia dla centrów usług społecznych planowaną w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kraków.

 

 

 

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się