Regionalna komisja egzaminacyjna Podstawy prawne i działania Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

 

Podstawy prawne funkcjonowania RKE

>> USTAWA  z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

art. 118

2. Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

1) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;

1a. Decyzją marszałka województwa regionalna komisja egzaminacyjna może działać przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1b. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2, członkom regionalnych komisji egzaminacyjnych przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju.

1c. Koszty działalności regionalnych komisji egzaminacyjnych, w tym wynagrodzenia członków komisji, pokrywa urząd marszałkowski, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, regionalny ośrodek polityki społecznej albo podmiot, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1d. Obsługę administracyjno-techniczną regionalnej komisji egzaminacyjnej zapewnia marszałek danego województwa, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej albo osoba kierująca innym podmiotem, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

>> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjlany (Dz. U. poz. 486)

Tryb powoływania i odwoływania członków regionalnych komisji oraz organizacja pracy tych komisji

§ 4.

1. Regionalna komisja składa się z nie więcej niż 5 członków.

2. W skład regionalnej komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

3. Członków regionalnej komisji powołuje Komisja na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

4. Członkowie regionalnej komisji wybierają ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje pracami regionalnej komisji.

5. Przewodniczący regionalnej komisji wyznacza zastępcę pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza regionalnej komisji.

6. Odwołanie przewodniczącego i członków regionalnych komisji może nastąpić na podstawie pisemnej rezygnacji albo w drodze odwołania przez Komisję z funkcji, na wniosek marszałka danego województwa lub w przypadku niewywiązywania się z zadań określonych w art. 118 ust. 2 ustawy lub ich niewłaściwego wykonywania.

§ 5.

1. Regionalna komisja obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku.

 

 >> ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie organizacji regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.


KADENCJA 2023-2028  REGIONALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. STOPNI SPECJALIZACJI  ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028.

Marszałek Województwa Małopolskiego na wniosek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE) ogłasza nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE).

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486) Członkami RKE, mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Członków RKE powołuje CKE na okres 5-letniej kadencji spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

Do zadań RKE zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) należy:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji

zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;

  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wypełnione przez kandydatów na członków RKE formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą zgody należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

z dopiskiem: Nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2023 r.

Decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny i Poltyki Społecznej z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji powołani zostali nowi Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Pani Wioletta Wilimska (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie) –wybrana na  Przewodniczącą RKE

Pani Magdalena Rajska (Dyrektor Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach) – wskazna na Zastępcę Przewodniczącej RKE

Pan dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii)

Pan dr hab. Marek Klimek prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego,)

Pan Norbert Paprota (Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni)  

 

>>Posiedzenie RKE kadencji 2023-2028

I Posiedzenie 6 września 2023 r.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały pierwsze uchwały RKE oraz ustalenia w zakresie planowanych działań Komisji. Podjęto również dyskusję na temat możliwych do realizacji inicjatyw sprzyjających rozwojowi kompetencji zawodowych pracowników socjalnych oraz wzmacniania znaczenia ich zawodu. Członkowie komisji podjęli pierwsze uchwały RKE regulujące prace komisji. 

 

 

KADENCJA 2018-2023  REGIONALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. STOPNI SPECJALIZACJI  ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

>> DECYZJA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych z dnia 15 marca 2018 r. O POWOŁANIU CZŁONKÓW REGIONALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Powołanie otrzymały:

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, wybrana w drodze głosowania do pełnienia funkcji Przewodniczącej komisji.

Pani dr Katarzyna Wojtanowicz, Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego JP II, wybrana do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Pani dr hab. Marcjanna Nóżka, Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pani Elżbieta Mirewska, pracownik dydaktyczny, wykładowca w Instytutcie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Posiedzenia RKE kadencji 2018-2023

I. Posiedzenie 11 kwietnia 2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej powołała z terenu Województwa Małopolskiego na okres 5-letniej kadencji nowych Członków RKE. Podczas spotkania inaugurującego Pani Wioletta Wilimska wręczyła nowym Członkom powołanie do pracy w RKE, zapraszając ich do wspólnej pracy jednocześnie życząc sobie i zebranym owocnej pracy.

Członkowie komisji podjęli prace nad pierwszymi uchwałami RKE regulującymi prace komisji.

II. Posiedzenie 11 grudnia 2018 r.

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”. Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Spotkanie przedstawicieli RKE z uczestnikami szkolenie organizowanego przez TARR w Tarnowie w dniu 23 lutego 2019 r.

Przedstawiciele Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych spotkali się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 z uczestnikami szkolenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR), które współfinansowane jest przez UE w ramach projektu PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna projekt „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Podczas spotkania przedstawiono warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Omówiono również kwestie techniczne związane z organizacją i przebiegiem egzaminu, w tym dotyczące dokumentów jakie złożyć musi pracownik socjalny chcący przystąpić do egzaminu przez Regionalną Komisją. Słuchacze mieli też możliwość zadania pytań członkom RKE, poznania bliżej przyszłych egzaminatorów.

III. Posiedzenie 9 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podczas posiedzenia członkowie Komisji w główniej mierze zajęli się podjęciem ustaleń dot. organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Podjęto uchwały regulujące przygotowania, jak i sam przebieg egzaminu.

IV. Posiedzenie 20 i 21 maja 2019 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, podczas którego przeprowadzone zostały egzaminy 29 pracowników socjalnych z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Po egzaminie zakończonym sukcesem dla wszystkich pracowników socjalnych w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie specjalizacji I stopnia w zawodzie w Auli Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. M. Bobrzyńskiego 10.

Podczas wystąpienia Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego zwróciła się do pracowników socjalnych wyrażając wobec ich pracy swój podziw, życząc podobnych jak na egzaminie sukcesów w życiu zawodowym, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej tego potrzebujących.

Pracownicy socjalni odebrali również gratulacje przekazane przez Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Panią Wiolettę Wilimską oraz Członków Komisji: dr hab. Marcjannę Nóżkę, dr Katarzynę Wojtanowicz oraz Elżbietę Mirewską.

Swoje słowa uznania wyrazili wobec wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni również Pan Marcin Ślusarski - Zastępca Dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych UMWM.

Obecni podczas uroczystości przedstawiciele wykładowców realizujących szkolenia dla pracowników socjalnych podzielili się swoją refleksją na temat zadań pracowników socjalnych.

Dyplomy wraz z gratulacjami wręczyła pracownikom socjalnym Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącą i Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom socjalnym, którzy podjęli wyzwanie podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności by w ten sposób móc jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania zawodowe!

V. Posiedzenie 9 października 2019 r.

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 odbyło się posiedzenie Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, podczas którego przeprowadzony został egzamin dla pracownika socjalnego na I stopień specjalizacji w zawodzie.

Ponadto Członkowie Komisji podjęli ustalenia w zakresie stopnia realizacji zadań jakie Komisja wyznaczyła dla siebie na rok 2019 .

VI. Posiedzenie 3 lutego 2020 r.

W dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Podczas spotkania Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęli ustalenia między innymi w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy realizują obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” - II etap. Szkolenie przeprowadzane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczy w nim łącznie 30 pracowników socjalnych (z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego).

Ponadto w trakcie posiedzenia RKE przyjęto plan pracy Komisji na rok 2020 oraz ustalano szczegóły dot. spotkania Członków RKE z uczestnikami szkolenia w TARR.

VII. posiedzenie 8 maja 2020 r.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie zasad przeprowadzenia egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla uczestników szkolenia realizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w związku z istniejąca sytuacją epidemiczną.

Pani Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS, Przewodnicząca RKE przekazała informacje

o projektach planowanych do realizacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny.

VIII. posiedzenie  22 maja 2020 r.

Podczas posiedzenia Członkinie Komisji podjęły analizę poprawności dokumentów złożonych przez pracowników socjalnych chcących przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie oraz ustalenia dotyczące organizacji egzaminu.

IX. posiedzenie 25 i 26 czerwca 2020 r.

Członkinie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadziły egzaminy na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 28 pracowników socjalnych, w tym 5 osób wśród egzaminowanych, które wykazały się podczas egzaminu wyróżniającym poziomem wiedzy i umiejętności świadczącymi o profesjonaliźmie i zaangażowaniu w pracę z osobami wymagającymi wsparcia otrzymały wyróżnienia.

X. posiedzenie 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem spotkania były centra usług społecznych - nowa instytucja polityki społecznej ukierunkowana na tworzenie kompleksowego, skutecznego systemu wsparcia dla osób potrzebujących. Członkinie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) dyskutowały o szansach i wyzwaniach związanych z tworzeniem się centrów usług społecznychw Małopolsce, zostały także zapoznane z ofertą wsparcia dla centrów usług społecznych planowaną w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kraków.

XI. posiedzenie 30 października 2022 r.

Podczas posiedzenia podjete były nastepujące tematy:

  1. „Perspektywa zawodu pracownika socjalnego w obliczu malejącego zainteresowania przez studentów kierunkiem praca socjalna”  Prezentacja odnosiła się m. in. do inormacji nt. aktualnego zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach praca socjalna oraz wniosków ze zjadu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
  2. „Działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy – prezentacja  ustaleń z badań krakowskich” . W ramach prezentacji przybliżone zostały wyniki badań prowadzonych wśród wolontariuszy działających na rzecz uchodźców z Ukrainy, przedstawiono motywy włączania się do pomocy, obszary działań pomocowych, omówino co sprzyja włączaniu się w tego rodzaju aktywności, przybliozono również  przykłady działań pomocowych na rzecz Uchodzców z Ukrainy realizowanych na terenie Miasta Krakowa.

XII. posiedzenie 14 lutego 2023 r. 

Ostatnie posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych pozwoliło na podsumowanie prac Członkiń Komisji w okresie 5-letniej kadencji,  dyskutowano również o perspektywach rozwojowych dla pracowników socjalnych, o znaczeniu superwizji dla realizatorów pracy socjalnej oraz  o nowych wyzwaniach stojących przed systemem pomocy społecznej.

Na ręce Członkiń Komisji jeszcze raz składamy podziękowania z owocną współpracę!

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się