Rozwój usług społecznych

1

Wsparcie doradcze w obszarze rozwoju usług społecznych - ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ WSPARCIA

CEL DZIAŁANIA: Celem spotkań doradczych jest wspieranie procesów rozwoju usług społecznych na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego, wyposażenie przedstawicieli JST w wiedzę, kompetencje i umiejętności ułatwiające i pozwalające na inicjowanie procesów związanych z deinstytucjonalizacją usług. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY DORADZTWA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • Obszary i możliwości rozwoju usług społecznych o charakterze  środowiskowym w kontekście poszczególnych grup odbiorców usług społecznych m. in. osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, rodziny, dzieci i młodzieży, pieczy zastępczej, osób w kryzysie bezdomności.
  • Inicjowanie procesów związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych.
  • Diagnoza potencjału jednostki w zakresie rozwoju usług społecznych
    w środowiskach lokalnych.
  • Budowanie lokalnego planu/strategii deinstytucjonanalizacji usług społecznych w oparciu o lokalne zasoby.
  • Tworzenie indywidualnych planów powrotu do środowiska uwzględniających aktywizację społeczną i zawodową osób opuszczających placówki całodobowe.
  • Współpraca zespołowa w obszarze i na rzecz zwiększania dostępności do usług świadczonych w środowisku lokalnym.
  • Diagnozowanie zasobów środowiska lokalnego i identyfikowanie podmiotów istotnych z punktu widzenia procesu deinstytucjonalizacji.
  • Określanie priorytetów działań, planowania i strategii 

ADRESACI:Adresatami spotkań doradczych są przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym kadra zarządzająca i pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, przedstawiciele władz samorządowych, radni, pracownicy urzędów, starostw, jednostek organizacyjnych systemu pomocy i integracji społecznej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także przedstawiciele jednostek działających w obszarach innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m. in. edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji, ngo i in.), istotnych z punktu widzenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. 

ZGŁOSZENIA:Jednostka samorządu terytorialnego, która chce skorzystać z usług doradztwa przesyła na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl Formularz zapotrzebowania na usługi doradcze.

Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem spotkania doradczego, każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do dostarczenia mailowo skanu Formularza zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia w ramach projektu wraz z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 4 i 5) w terminie określonym w informacji o rekrutacji na spotkanie lub w przypadku braku takiej informacji najpóźniej 2 dni przed spotkaniem doradczym.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się