Małopolska Tarcza Antykryzysowa Moduł 2 Bezpieczny Dom - POWER


  Grafika przedstawia: logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolita Polska, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

26.11.2021 r.
 


Aktualizacja Listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach III naboru do projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry DPS


Poniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.
 

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)

 09.11.2021 r.


Wyniki III naboru wniosków o grantPoniżej została zamieszczona Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach III naboru do projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)

 11.10.2021 r.Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:
III NABÓR WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM COVID-19”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


I. Cel projektu
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.


II. Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.


III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w wykazie/rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


IV. Zakres przedmiotowy grantu
Granty mogą być przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres 1 miesiąca – maksymalna miesięczna kwota wsparcia wynosi 1450 zł /pełny etat.


V. Finanse
Kwota alokacji: ponad 2,6 mln zł

Maksymalna kwota grantu dla poszczególnych DPS została określona w załączniku nr 3 do Procedur realizacji projektu.


VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od dnia 11 października 2021 r. do dnia 19 października 2021 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). 


VII. Sposób aplikowania
Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”– III nabór wniosków o grant, które zawierają szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.


VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. ( 12) 422 06 36 w. 21.
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom – Moduł 2 PO WER”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

Załączniki:

  1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”
  2. Formularz Wniosku o grant 
  3. Wykaz Grantobiorców z maksymalną kwotą grantu

 

 


 


Projekt „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.


Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące domy pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pracownicy i wolontariusze.

Projekt przyczyni się do wsparcia domu pomocy społecznej w organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. – 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 26 336 610 zł, w tym 22 196 494,90 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 4 140 115,10 zł  z budżetu państwa.

 22.03.2021 r.Aktualizacja Listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach II naboru do projektu
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry DPS
Poniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.
 

 

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)

 


 

03.03.2021 r.

Wyniki II naboru wniosków o grantPoniżej została zamieszczona Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach II naboru do projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.


>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12.02.2021 r.


Aktualizacja Procedur realizacji projektu grantowego
 

Poniżej zostały zamieszczone aktualne Procedury realizacji projektu grantowego "Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - II nabór.
 

>>> Procedury realizacji projektu grantowego
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
22.01.2021 r.Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:
II NABÓR WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


I. Cel projektu
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.


II. Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.


III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


IV Zakres przedmiotowy grantu
Możliwe do dofinansowania zadania:
1)    dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres 1 miesiąca - z zastrzeżeniem, że okres, za który przyznane są dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla Pracowników nie jest tożsamy z okresem kwalifikowania wydatku w ramach dotychczas przyznanego wsparcia w Projekcie Grantowym oraz nie przekracza limitu wsparcia dla tego działania wynoszącego 4 miesiące/Pracownika w całym okresie realizacji Projektu Grantowego,
2)    dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu DPS - z zastrzeżeniem, że wydatki te będą ponoszone przez DPS, które nie ubiegały się o wsparcie w tym zakresie w ramach pierwszego naboru do Projektu Grantowego.


V. Finanse
Kwota alokacji: ponad 5 mln zł

Kwota grantu dla każdego DPS zostanie ustalona zgodnie z następującymi założeniami:

_resized_650x427_jpg


VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od dnia 22 stycznia 2021 r. do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Uwaga - nabór przedłużony do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 16.00.


VII. Sposób aplikowania
Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór wniosków o grant, które zawierają szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.


VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. ( 12) 422 06 36 w. 21.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom – Moduł 2 PO WER”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” pdf
2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

 


 

18.12.2020 r.


Aktualizacja Procedur realizacji projektu grantowego 

 

Poniżej zostały zamieszczone aktualne Procedury realizacji projektu grantowego "Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19".
 

>>> Procedury realizacji projektu grantowego
 6.10.2020 r.


Aktualizacja Listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry DPSPoniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.
 

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 93 wnioski.

 27.08.2020 r.

 
Wyniki naboru wniosków o grant - aktualizacja 
 
 
Poniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.
 


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 93 wnioski.
 


20.08.2020 r.


Wyniki naboru wniosków o grant 


Poniżej została zamieszczona Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.

 

Do projektu wpłynęły 94 wnioski.92 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalno-merytorycznym. 2 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.    

 


 

04.08.2020 r.Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

 

Wnioski o grant w ww. naborze mogą złożyć podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, które nie złożyły wniosku o grant w naborze trwającym od 8 do 24 lipca 2020 r.

 
Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl w terminie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

Tryb aplikowania o grant został określony w Procedurach realizacji projektu grantowego "Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19".


Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” pdf

2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

 


 

08.07.2020 r.
 

 
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:
NABÓR WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

 

I. Cel projektu
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

II. Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


IV. Zakres przedmiotowy grantu
Granty mogą być przeznaczone na:
1) dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy,
2) zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy,
3) dofinansowanie ubezpieczenia wolontariuszy przez okres do 3 miesięcy,
4) dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu DPS.

V. Finanse
Wartość projektu: 26 336 610 zł, w tym 22 196 494,90 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 4 140 115,10 zł (Budżet Państwa)

Kwota grantu dla każdego DPS zostanie ustalona zgodnie z następującymi założeniami: 

 
tabelaSzczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VII. Sposób aplikowania:
Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych orazw wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. ( 12) 422 06 36 w. 21.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom – Moduł 2 PO WER”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” pdf
2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 
5. Szczegółowe zestawienie rzeczowo-finansowe


Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją z webinarium w dn. 14.07.2020 r.

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się