Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej O projekcie - projekt zakończony w dn. 30.11.2022 r.

UE_PL_2.9_2_projekt_02

Projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń, superwizji oraz coachingu.

Założono, że wsparciem objęte zostaną 2 202 osoby, w tym: 393 osoby z woj. małopolskiego, 916 osób z woj. śląskiego, 702 osoby z woj. dolnośląskiego i 191 osób z woj. opolskiego.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 r. do 30.11.2022 r.

Wartość Projektu: 4 402 612,72 zł (w tym 3 710 522,00 zł, tj. 84,28% – Europejski Fundusz Społeczny)

Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do następujących grup:

poziom gminy – m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną;

poziom powiatu – m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z organizowaniem pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

poziom województwa (marszałek) – m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej – m.in. wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy), oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy), służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne) oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Realizowane w ramach Projektu bloki tematyczne będą obejmowały:

• szkolenia dla kadry zarządzającej;

• szkolenia z zakresu lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

• szkolenia z zakresu stosowania prawa;

• szkolenia z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami;

• szkolenia dla organów kontrolnych wojewody;

• szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach Projektu w województwie małopolskim zaplanowano realizacje:

• szkoleń jednodniowych – 25 grup szkoleniowych w ramach których przeszkolonych zostanie 500 osób;

• szkoleń dwudniowych wyjazdowych – 10 grup szkoleniowych w ramach których przeszkolonych zostanie 200 osób;

• superwizji – 10 grup superwizyjnych, po 12 spotkań dla każdej grupy, w ramach których wsparciem objętych zostanie 120 osób.


EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM - PODSUMOWANIE: 

SZKOLENIA (stacjonarne/zdalne, jednodniowe/dwudniowe):

  • 28 tematów, 
  • 76 grup szkoleniowych 
  • 114 dni szkoleniowych
  • 784 godziny szkoleniowe
  • 1251 wypełnionych mi4ejsc na szkoleniach

 

SUPERWIZJE:

  • 10 grup 
  • 480 godzin (12 spotkań po 4 godziny, 1 spotkanie/m-c)
  • 108 osób objętych wsparciem superwizyjnym   

Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 691 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się