Sami Dzielni Działania upowszechniające model

Wyniki naboru na warsztaty upowszechniające w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru tj. od 3 stycznia do 22 stycznia br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniajacych PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie od 23 stycznia do 31 stycznia br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych po naborze WORD

2. Lista podmiotów zakwalfikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych po naborze PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 1 lutego do 9 lutego br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 10 lutego do 19 lutego br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 20 lutego do 9 marca br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

NA WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU PN.
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające są działaniem skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (lub jego elementów), opracowanego i przetestowanego w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

II. Formuła warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające będą realizowane na terenie Miasta Krakowa. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Planowana jest realizacja 6-ciu edycji trzydniowych warsztatów upowszechniających w okresie od lutego do maja br. w grupie liczącej nie więcej niż 21 osób (liczba edycji może ulec zmianie).

Warsztaty będą trwały 3 dni robocze i odbędą się w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.

Terminy poszczególnych edycji warsztatów zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w warsztatach upowszechniających:

 1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla powiatowego,
 3. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,
 4. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach warsztatów upowszechniających Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny,
 2. nocleg i wyżywienie – jeżeli wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków dopuszczają możliwość ich poniesienia w ramach Projektu,
 3. ubezpieczenie NNW.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na warsztaty upowszechniające.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników warsztatów.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 1 lutego 2023 r. do 9 lutego 2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na warsztaty upowszechniające nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w warsztatach upowszechniających.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w warsztatach upowszechniających oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE O WARSZTATACH UPOWSZECHNIAJĄCYCH

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru na warsztaty upowszechniające dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”, podzakładka ,,Działania upowszechniające model’’, link: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej warsztatów upowszechniających.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach upowszechniających w wersji edytowalnej
 3. Oświadczenie dla osób z terenu województwa małopolskiego chcących skorzystać z noclegu
 4. Ramowy program warsztatów upowszechniających

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU PN.
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające są działaniem skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (lub jego elementów), opracowanego i przetestowanego w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

II. Formuła warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające będą realizowane na terenie Miasta Krakowa. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Planowana jest realizacja 6 edycji trzydniowych warsztatów upowszechniających w okresie od lutego do maja br. w grupie liczącej nie więcej niż 21 osób (liczba edycji może ulec zmianie).

Warsztaty będą trwały 3 dni robocze i odbędą się w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.

Terminy poszczególnych edycji warsztatów zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w warsztatach upowszechniających:

 1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

 3. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach warsztatów upowszechniających Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny,

 2. nocleg i wyżywienie – jeżeli wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków dopuszczają możliwość ich poniesienia w ramach Projektu,

 3. ubezpieczenie NNW.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na warsztaty upowszechniające.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników warsztatów.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 3 stycznia 2023 r. do 22 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na warsztaty upowszechniające nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w warsztatach upowszechniających.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w warsztatach upowszechniających oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. Dodatkowe informacje o warsztatach upowszechniających

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej warsztatów upowszechniających.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach upowszechniających w wersji edytowalnej

 3. Oświadczenie dla osób z województwa małopolskiego chcących skorzystać z noclegu

 4. Ramowy program warsztatów upowszechniających

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

 

 1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 3. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej WORD.

 4. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej PDF.

 5. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 6. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 7. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 8. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 9. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 WORD.

 10. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 PDF.

 11. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 WORD.

 12. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 PDF.

 13. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 9.12.2022 WORD

 14. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 9.12.2022 PDF

W ramach naboru zgłosiło się 32 Kandydatów, w tym 1 zgłoszenie otrzymało ocenę formalną negatywną oraz 1 zgłoszenia nie rozpatrzono (zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”).

Po terminie naboru wpłynęły dwa zgłoszenia

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WIZYTY STUDYJNE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel wizyt studyjnych

Wizyty studyjne są działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Formuła wizyt studyjnych

Wizyty studyjne będą realizowane na terenie gmin województwa małopolskiego uczestniczących w realizacji projektu. Podczas wizyty zostanie przedstawiony standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym również będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem uruchomionych w ramach projektu mieszkań.

Planowana jest realizacja dwóch dwudniowych wizyt studyjnych w okresie od 28 listopada do 16 grudnia br.

Terminy wizyt studyjnych zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

W jednej wizycie studyjnej może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w wizycie studyjnej:

 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,
 • organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach wizyty studyjnej Uczestnik ma zapewniony:

 • program merytoryczny;

 • transport dedykowany do punktów wizyty zlokalizowanych poza Krakowem;
 • obiad;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • nocleg (z kolacją i śniadaniem) - dla osób spełniających wymogi kwalifikowalności tego wydatku (określone w załączniku nr 12: Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków dla konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17).

Dla osób zamieszkałych poza województwem małopolskim w odległości uniemożliwiającej terminowy dojazd, istnieje możliwość zapewnienia noclegu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wizyty (nocleg bez kolacji). Potrzeba skorzystania z noclegu w dniu poprzedzającym będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu na wizytę studyjną.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników wizyty.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 19 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wizyty.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na wizytę studyjną nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w wizycie studyjnej.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. Dodatkowa informacja o wizytach studyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wizyt studyjnych.

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się