Sami Dzielni Działania upowszechniające model

Wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

 

 1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 3. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej WORD.

 4. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej PDF.

 5. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 6. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 7. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 8. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

W ramach naboru zgłosiło się 31 Kandydatów, w tym 1 zgłoszenie otrzymało ocenę formalną negatywną oraz 1 zgłoszenia nie rozpatrzono (zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”).

Po terminie naboru (do 14 listopada br.) wpłynęło jedno zgłoszenie

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WIZYTY STUDYJNE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel wizyt studyjnych

Wizyty studyjne są działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Formuła wizyt studyjnych

Wizyty studyjne będą realizowane na terenie gmin województwa małopolskiego uczestniczących w realizacji projektu. Podczas wizyty zostanie przedstawiony standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym również będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem uruchomionych w ramach projektu mieszkań.

Planowana jest realizacja dwóch dwudniowych wizyt studyjnych w okresie od 28 listopada do 16 grudnia br.

Terminy wizyt studyjnych zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

W jednej wizycie studyjnej może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w wizycie studyjnej:

 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 • jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,
 • organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach wizyty studyjnej Uczestnik ma zapewniony:

 • program merytoryczny;

 • transport dedykowany do punktów wizyty zlokalizowanych poza Krakowem;
 • obiad;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • nocleg (z kolacją i śniadaniem) - dla osób spełniających wymogi kwalifikowalności tego wydatku (określone w załączniku nr 12: Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków dla konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17).

Dla osób zamieszkałych poza województwem małopolskim w odległości uniemożliwiającej terminowy dojazd, istnieje możliwość zapewnienia noclegu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wizyty (nocleg bez kolacji). Potrzeba skorzystania z noclegu w dniu poprzedzającym będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu na wizytę studyjną.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników wizyty.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 19 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wizyty.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na wizytę studyjną nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w wizycie studyjnej.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. Dodatkowa informacja o wizytach studyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wizyt studyjnych.

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się