Sami Dzielni Działania upowszechniające model

Za nami dwa wydarzenia w ramach projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’

21 września spotkaliśmy się na seminarium ,,Drogi do niezależności osób o różnych możliwościach, ale takich samych potrzebach’’, które rozpoczęło się wystąpieniem na temat realizacji efektywnych treningów dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w mieszkaniach wspomaganych i mieszkaniach własnych, poprowadzone przez Agnieszkę Kamińską, pracownika ROPS w Krakowie - superwizora i ewaluatora w projekcie ,,Sami-Dzielni!(…)’’.

Uczestnicy mieli możliwość udziału w 4 różnych warsztatach z zakresu wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością – orientacji przestrzennej, praktycznych ćwiczeń na wózku, zatrudnienia wspomaganego oraz roli sztuki w procesie usamodzielniania. Poznali również sposoby na niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej, czyli innowacje społeczne – aplikacje ostrzegające osoby niedosłyszące przed niebezpieczeństwem czy maty naprowadzające jako wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Był to czas na poznanie niestandardowych rozwiązań oraz zyskanie inspiracji na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

22 września br. miała miejsce konferencja ,,Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności’’, będąca swoistym podsumowaniem działań związanych z opracowaniem i pilotażowym wdrożeniem na terenie Małopolski rozwiązania umożliwiającego zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, czyli o usługach mieszkalnictwa wspomaganego.

W konferencji uczestniczyły m.in. Pani Agnieszka Ścigaj – Minister ds. integracji społecznej oraz Pani Marta Mordarska – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej Województwa Małopolskiego. Wśród prelegentów pojawiły się osoby testujące model, które podzieliły się swoimi historiami związanymi z udziałem w pilotażu i jego efektami. Historie te wywołały duże emocje i wzruszenie na twarzach uczestników konferencji. Następnie, przedstawiciele reprezentujący samorządy i organizacje pozarządowe rozmawiali o różnych perspektywach realizacji usług społecznych w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego. Podczas panelu pojawiły się 3 główne wnioski.
Usługi mieszkalnictwa wspomaganego powinny być organizowane przez podmioty posiadające szeroką ofertę usług aktywizujących, wspierających i edukacyjnych. Podejmowane działania powinny być wspierające, nie wyręczające oraz ukierunkowane na samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, należy również stwarzać przestrzeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, poprzez m.in. organizację cyklicznych spotkań z psychologiem i specjalistami, dzięki którym opiekunowie mają możliwość weryfikacji swoich oczekiwań oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi opiekunami. 

Na zakończenie, personel i uczestnicy pilotażu z Krakowa zaprezentowali fotorelację z jego przebiegu, a grupa artystyczna osób testujących z Gminy Wieprz przedstawiła spektakl pt.,,Kocham Cię! – Sami Dzielni i przyjaciele’’. Występ opowiadał o potrzebie przyjaźni i radości z dzielenia się dobrem. Symbolem spotkania był stół, przy którym zasiedli osoby testujące i uczestnicy konferencji.

Bardzo dziękujemy za udział i wszystkie inspirujące rozmowy, wymianę doświadczeń oraz planów na przyszłość.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szczegółowe informacje o standardzie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z rekomendacjami i wnioskami dot. jego możliwości wdrożenia:

Prezentacja o standardzie usług mieszkalnictwa wspomaganego - wersja z lektorem i tłumaczem Polskiego Języka Migowego

Prezentacja o standardzie usług mieszkalnictwa wspomaganego - wersja z lektorem 

Prezentacja o standardzie usług mieszkalnictwa wspomaganego - wersja z napisami i tłumaczem Polskiego Języka Migowego

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają do udziału w:

 • seminarium pt. „Drogi do niezależności osób o różnych możliwościach, ale takich samych potrzebach” w dniu 21 września br. – agenda seminarium;
 • konferencji pt. „Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności” w dniu 22 września br. – agenda konferencji.

Seminarium i konferencja odbędą się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, al. Jana Pawła II 39.

Do udziału zapraszamy:

 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

Osoby zainteresowane udziałem seminarium lub konferencji proszone są o kontakt z zespołem realizującym projekt:
tel. 12 422 06 36 wew. 39, e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Seminarium i konferencją realizowane są w ramach działań upowszechniających standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi opracowany w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach trzeciego etapu projektu
,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

 

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej WORD.

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej PDF.

3. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej WORD. 

4. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej PDF.

5. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

6. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 

W ramach naboru zgłosiło się 17 Kandydatów. Po terminie naboru wpłynęło 7 zgłoszeń.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA JEDNODNIOWĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel wizyty studyjnej

Wizyta studyjna jest działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Formuła wizyty studyjnej

Jednodniowa wizyta studyjna będzie realizowana na terenie gmin województwa małopolskiego uczestniczących w realizacji projektu. Podczas wizyty zostanie przedstawiony standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym również będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem uruchomionych w ramach projektu mieszkań.

Wizyty studyjne będą realizowane w okresie lipiec – wrzesień 2023 r., terminy poszczególnych wizyt studyjnych zostaną podane uczestnikom po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Jedna grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w wizycie studyjnej:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostki organizacyjne JST szczebla powiatowego,

 3. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

 4. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach wizyty studyjnej Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny;

 2. transport dedykowany do punktów wizyty zlokalizowanych poza Krakowem;

 3. obiad;

 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dla osób zamieszkałych w odległości uniemożliwiającej terminowy dojazd, istnieje możliwość zapewnienia noclegu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wizyty (nocleg bez kolacji). Potrzeba skorzystania z noclegu w dniu poprzedzającym będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na wizytę studyjną.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników wizyty.

Z możliwości udziału w wizycie studyjnej wyłączone są osoby, które wzięły udział w wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu „Sami dzielni ….”.  

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 12 lipca 2023 r. do 19 lipca 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

 

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wizyty.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na wizytę studyjną nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w wizycie studyjnej.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. Dodatkowa informacja o wizycie studyjnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wizyty studyjnej.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w wizycie studyjnej w wersji edytowalnej

 3. Oświadczenie dla osób chcących skorzystać z noclegu

 4. Ramowy program wizyty studyjnej

 

 

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


organizuje

WEBINARIUM

„W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania - różne formy mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób o różnych potrzebach”
w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi''

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Termin webinarium: 20 czerwca 2023 r. (wtorek) w godz. 10.00-14.15

Webinarium jest realizowane na platformie ZOOM (w czasie rzeczywistym).

Cel webinarium

Webinarium jest działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, mającym na celu upowszechnienie opracowanego i wdrożonego w ramach Projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zapoznanie z innymi rozwiązaniami mieszkalnictwa wspomaganego funkcjonującymi na terenie Polski.

Podmioty uprawnione do udziału w webinarium:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla (JST) lub jednostki organizacyjne JST,

- organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenie udziału w webinarium:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać w terminie do 19 czerwca 2023 rdo godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w webinarium.

Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w webinarium.

Informacje o projekcie pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi” jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru na webinarium dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”, podzakładka ,,Działania upowszechniające model’’, link: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość zmiany terminu webinarium lub odwołania webinarium.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w webinarium w wersji edytowalnej
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w webinarium w PDF
 3. Klauzula informacyjna
 4. Ramowa agenda webinarium

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

 

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej WORD.

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej PDF.

3. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej WORD. 

4. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej PDF.

5. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

6. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

7. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

8. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 

W ramach naboru zgłosiło się 16 Kandydatów. Po terminie naboru wpłynęło 7 zgłoszeń.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana regulaminu naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 

Regulamin do pobrania poniżej:

Regulamin naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA JEDNODNIOWĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel wizyty studyjnej

Wizyta studyjna jest działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Formuła wizyty studyjnej

Jednodniowa wizyta studyjna będzie realizowana na terenie gmin województwa małopolskiego uczestniczących w realizacji projektu. Podczas wizyty zostanie przedstawiony standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym również będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem uruchomionych w ramach projektu mieszkań.

Termin wizyty studyjnej zostanie ogłoszony po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Jedna grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w wizycie studyjnej:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostki organizacyjne JST szczebla powiatowego,

 3. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

 4. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach wizyty studyjnej Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny;

 2. transport dedykowany do punktów wizyty zlokalizowanych poza Krakowem;

 3. obiad;

 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Potrzeba skorzystania z noclegu w dniu poprzedzającym będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na wizytę studyjną.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników wizyty.

Z możliwości udziału w wizycie studyjnej wyłączone są osoby, które wzięły udział w wizycie studyjnej realizowanej w grudniu 2022 r.   

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 28 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

 

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wizyty.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na wizytę studyjną nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w wizycie studyjnej.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. DODATKOWA INFORMACJA O WIZYCIE STUDYJNEJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru na wizytę studyjną dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”, podzakładka Działania upowszechniające model, link https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wizyty studyjnej.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w wizycie studyjnej w wersji edytowalnej

 3. Oświadczenie dla osób chcących skorzystać z noclegu

 4. Ramowy program wizyty studyjnej

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wyniki naboru na warsztaty upowszechniające w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru tj. od 3 stycznia do 22 stycznia br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniajacych PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie od 23 stycznia do 31 stycznia br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych po naborze WORD

2. Lista podmiotów zakwalfikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych po naborze PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 1 lutego do 9 lutego br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 10 lutego do 19 lutego br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 20 lutego do 9 marca br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 10 marca do 17 kwietnia br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

Listy obejmujące zgłoszenia Kandydatów złożone w okresie naboru uzupełniającego od 17 kwietnia do 4 maja br.:

1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego WORD

2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w warsztatach upowszechniających zgłoszonych w okresie naboru uzupełniającego PDF

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

NA WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU PN.
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające są działaniem skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (lub jego elementów), opracowanego i przetestowanego w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

II. Formuła warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające będą realizowane na terenie Miasta Krakowa. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Planowana jest realizacja 6-ciu edycji trzydniowych warsztatów upowszechniających w okresie od lutego do maja br. w grupie liczącej nie więcej niż 21 osób (liczba edycji może ulec zmianie).

Warsztaty będą trwały 3 dni robocze i odbędą się w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.

Terminy poszczególnych edycji warsztatów zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w warsztatach upowszechniających:

 1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla powiatowego,
 3. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,
 4. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach warsztatów upowszechniających Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny,
 2. nocleg i wyżywienie – jeżeli wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków dopuszczają możliwość ich poniesienia w ramach Projektu,
 3. ubezpieczenie NNW.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na warsztaty upowszechniające.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników warsztatów.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 1 lutego 2023 r. do 9 lutego 2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na warsztaty upowszechniające nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w warsztatach upowszechniających.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w warsztatach upowszechniających oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE O WARSZTATACH UPOWSZECHNIAJĄCYCH

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru na warsztaty upowszechniające dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”, podzakładka ,,Działania upowszechniające model’’, link: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej warsztatów upowszechniających.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach upowszechniających w wersji edytowalnej
 3. Oświadczenie dla osób z terenu województwa małopolskiego chcących skorzystać z noclegu
 4. Ramowy program warsztatów upowszechniających

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU PN.
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające są działaniem skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (lub jego elementów), opracowanego i przetestowanego w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

II. Formuła warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające będą realizowane na terenie Miasta Krakowa. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Planowana jest realizacja 6 edycji trzydniowych warsztatów upowszechniających w okresie od lutego do maja br. w grupie liczącej nie więcej niż 21 osób (liczba edycji może ulec zmianie).

Warsztaty będą trwały 3 dni robocze i odbędą się w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.

Terminy poszczególnych edycji warsztatów zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w warsztatach upowszechniających:

 1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

 3. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach warsztatów upowszechniających Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny,

 2. nocleg i wyżywienie – jeżeli wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków dopuszczają możliwość ich poniesienia w ramach Projektu,

 3. ubezpieczenie NNW.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na warsztaty upowszechniające.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników warsztatów.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 3 stycznia 2023 r. do 22 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na warsztaty upowszechniające nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w warsztatach upowszechniających.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w warsztatach upowszechniających oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. Dodatkowe informacje o warsztatach upowszechniających

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej warsztatów upowszechniających.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach upowszechniających w wersji edytowalnej

 3. Oświadczenie dla osób z województwa małopolskiego chcących skorzystać z noclegu

 4. Ramowy program warsztatów upowszechniających

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

Poniżej zostały zamieszczone:

 

 1. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 2. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 3. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej WORD.

 4. Wynik oceny formalnej Formularzy zgłoszeniowych Kandydatów złożonych w terminie naboru do udziału w Wizycie studyjnej PDF.

 5. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 6. Lista Kandydatów zgłoszonych w terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 7. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej WORD.

 8. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej PDF.

 9. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 WORD.

 10. Wynik oceny Formularzy zgłoszeniowych złożonych po terminie naboru do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 PDF.

 11. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 WORD.

 12. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 2.12.2022 PDF.

 13. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 9.12.2022 WORD

 14. Lista Podmiotów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej — 9.12.2022 PDF

W ramach naboru zgłosiło się 32 Kandydatów, w tym 1 zgłoszenie otrzymało ocenę formalną negatywną oraz 1 zgłoszenia nie rozpatrzono (zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”).

Po terminie naboru wpłynęły dwa zgłoszenia

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WIZYTY STUDYJNE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionaln

Pliki do pobrania:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się