Małopolska Tarcza Antykryzysowa Moduł 1 Bezpieczny Dom - RPO

Logo Funduszy Europejskich, Polski, Małopolski,

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów  i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pacjenci i pracownicy.

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu: 15.05.2020-31.10.2021 r.

Wartość projektu: 18 833 297,72 zł, w tym: 16 008 303,06 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 1 455 813,86 zł budżetu państwa.


31.12.2021 r. zakończono realizację projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Celem głównym projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów
i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku
z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Zrealizowane działania:

 • ponad 23 tys. osób, w tym ok. 13 tys. mieszkańców i ok. 10 tys. pracowników placówek opieki całodobowej zostało objętych wsparciem,
 • zawarto łącznie 219 umów– łączny koszt (środki dofinansowania) zadania wyniósł 17 058 570,78 zł - środki niewydatkowane zostały zwrócone przez Grantobiorców,
 • 221 placówek opieki całodobowej (spośród ponad 300 uprawnionych) skorzystało
  z przyznanego dofinansowania.

Efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, poprzez m.in.:
 1. zakup ponad 5,5 mln środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawic, gogli, fartuchów ochronnych, czepków, kombinezonów, ochraniaczy na buty itp.)  oraz 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji,
 2. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z epidemią covid-19 i jej skutkami (urządzeń do zamgławiania/dekontaminacji, ozonatorów, mat dezynfekcyjnych, parawanów medycznych, ssaków elektrycznych, termometrów, lamp bakteriobójczych), w tym prawie 750 sztuk aparatów wspomagających oddychanie oraz 46 defibrylatorów,
 • przygotowanie na terenie placówek ponad 700 miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny dla mieszkańców i pracowników poprzez remont/adaptację lub doposażenie pomieszczeń;
 • zakontraktowanie w 2020 r. poza placówkami ponad 100 miejsc izolacji /odbywania kwarantanny.

Rozstrzygnięty nabór 2 wniosków o grant w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom"

Poniżej została zamieszczona Lista rankingowa, które zawiera Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku.

W ramach naboru 2 zostały złożone 23 wnioski o grant – wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie.

 

W ramach naboru nr 2 do projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom" trwającego w dniach 16.03-7.04.2021 r. wpłynęły 23 wnioski (4 podmioty publiczne oraz 19 niepublicznych) na łączną kwotę grantu 559 861,09 zł.

Wśród podmiotów wnioskujących znalazły się: 4 Domy Pomocy Społecznej, 15 placówek całodobowej opieki, 1 hospicjum, 1 oddział medycyny paliatywnej, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy oraz 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Planowana kwota wkładu własnego wynosi 22 908,91 zł.

Spośród Wnioskodawców 22 podmioty zaplanowały realizację obu zadań grantowych.


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR 2

WNIOSKÓW O GRANT

W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA  – PAKIET SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

 

I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II. Formuła projektu

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej:

 1. domy pomocy społecznej (wszystkie profile),
 2. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 3. hospicja i ośrodki opieki paliatywnej,
 4. zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Grant może uzyskać placówka, która nie była objęta grantem w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” w pierwszym naborze.

Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 Wniosek o grant, przy czym każdy z Wniosków o grant musi dotyczyć innej placówki opieki całodobowej.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na:

 1. doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej poprzez zakup następującego asortymentu:

- maseczek bawełnianych/włókninowych niemedycznych, maseczek chirurgicznych jednorazowych, maseczek z filtrem FFP2/FFP3, gogli, okularów, przyłbic, rękawiczek jednorazowych nitrylowych/lateksowych, fartuchów ochronnych z włókniny/ wzmocnionych niejałowych, czepków ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na obuwie, środków do dezynfekcji powierzchni, środków do dezynfekcji powierzchni sprzętu, środków do dezynfekcji ciała;

 1. doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami poprzez zakup następującego sprzętu i wyposażenia:

- urządzeń do zamgławiania/dekontaminacji wraz ze środkami eksploatacyjnymi, defibrylatorów z wyposażeniem, ozonatorów i mat dezynfekcyjnych, parawanów medycznych, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych, lamp bakteriobójczych/wirusobójczych, nebulizatorów/ inhalatorów, aparatów do mierzenia ciśnienia elektronicznych wraz z wyposażeniem, pulsoksymetrów, dozowników do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych.

Powyższy zakres jest katalogiem zamkniętym.

Wydatki w ramach grantu mogą być ponoszone tylko ze środków bieżących.

Efektem końcowym grantu musi być stworzenie w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej mieszkańców, pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki  całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

V. Finanse

Wartość alokacji naboru wynosi 842 415 zł 

Kwota Grantu w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce wynosi 600 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć  iloczynu maksymalnej kwoty grantu w przeliczeniu na jedno miejsce i liczby miejsc funkcjonujących w placówce całodobowej opieki z zastrzeżeniem, że minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę zaś maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 250 tys. zł na placówkę (przy czym w sytuacji, gdy iloczyn jest mniejszy niż 10 tys. zł, to Wnioskodawca może ubiegać się o kwotę minimalną).

Wkład własny w wysokości 15% kwoty grantu wnoszony jest przez:

- publiczne podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki oraz

- organy prowadzące zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Inne podmioty nie wnoszą wkładu własnego.

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.” Nabór 2 (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Okres realizacji grantu

Kwalifikowany okres realizacji Grantu trwa od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2021 r.

Grantodawca może przedłużyć ten okres do 30 września 2021 r. w sytuacjach tego wymagających np. w sytuacji przesunięcia Wnioskodawcy z Listy rezerwowej na Listę rankingową.

VII. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 16 marca 2021 r. do dnia 7 kwietnia 2021 r.  do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VIII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres:  bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, calc).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.” Nabór 2, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu. 

IX. Informacje o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mailbezpieczny.dom1@rops.krakow.pl dzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie

internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny  Dom”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” wersja PDF 

2. Procedury realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” wersja DOC 

3. Szczegolowy_zakres_rzeczowo-finansowy.xlsx

4. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji edytowalnej

6. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu

Prezntacja informacyjna dotycząca II naboru w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

 


W związku z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” dokonano aktualizacji Listy rankingowej - wszystkie wnioski z listy rezerwowej otrzymały dofinansowanie.

 Lista rankingowa aktualizacja Bezpieczny Dom w formacie pdf.

 Lista rankingowa aktualizacja Bezpieczny Dom w formacie docx.

loga_kolor_03

 

 


Rozstrzygnięty nabór wniosków o grant w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom"

 

Poniżej została zamieszczona Lista rankingowa i Lista rezerwowa, które zawiera Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku.
 

 

>>> Lista rankingowa wniosków o grant pdf
>>> Lista rankingowa wniosków o grant word
>>> Lista rezerwowa wniosków o grant pdf
>>> Lista rezerwowa wniosków o grant word
 Zakończona ocena formalna wniosków o grant w ramach projektu 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet społeczny. Bezpieczny dom”.

 W wyniku naboru wniosków (w okresie 28.05-15.06.2020) wpłynęło 206 wniosków o grant na łączną kwotę 19 166 273,01 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 3 wnioski uzyskały negatywną ocenę i nie zostały przekazane do oceny merytorycznej, dodatkowo w trakcie oceny 3 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców. Wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani o wyniku oceny formalnej.

 

 

 


 


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Wartość projektu: 18 833 297,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 17 464 116,92 .

Okres realizacji projektu: 15.05.2020 r. - 31.03.2021 r.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pacjenci i pracownicy.

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

 

 

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.


 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

NABÓR

WNIOSKÓW O GRANT

W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET

SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

 

 

I. Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

II. Formuła projektu

Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej:

a) domy pomocy społecznej (wszystkie profile),

b) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,

c) placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego i specjalistyczno–terapeutycznego,

d) ośrodki interwencji kryzysowej z miejscami schronienia,

e) środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego okresowego pobytu,

f) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy,

g) schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, lub inne placówki (noclegownie, ogrzewalnie) udzielające całodobowo wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności,

h) hospicja i ośrodki opieki paliatywnej,

i) zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

 

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

A. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej, w tym m.in. zakup:

a) maseczek, gogli, przyłbic,

b) rękawiczek jednorazowych,

c) fartuchów ochronnych, kombinezonów,

d) płynów dezynfekcyjnych do ciała i na powierzchnie,

e) środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, innych

f) termometrów,

g) oraz innych środków ochrony indywidualnej niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

B. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami, w tym m.in. zakup:

a) sprzętu i wyposażenia (m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, aparatura wspomagająca oddychanie, itp.;

b) sprzętu służącego utworzeniu śluzy do placówek (np. namioty przed wejście do placówki, itp.);

c) oraz innego sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID–19.

C. Zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek opieki całodobowej miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poprzez:

a) przygotowanie pomieszczeń na terenie placówki wydzielonych funkcjonalnie (np. budynek, skrzydło, piętro) poprzez remont/adaptację; prace dostosowawcze (m.in. podnośniki); zakup odpowiedniego sprzętu lub wyposażenia, dla:

i. mieszkańca lub pacjenta przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego (w szczególności przyjęcia interwencyjnego),

ii. personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 (wraz z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia), lub

b) zapewnienie miejsc poza placówką przeznaczonych dla jej personelu, mieszkańców lub pacjentów (wraz z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia).

 

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

 

V. Finanse

Wartość projektu: 18 833 297,72 zł    

Alokacja (Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa): 17 464 116,92 zł

Minimalna wartość alokacji dedykowanej podmiotom zobowiązanym do wniesienia wkładu własnego wynosi: 9 000 000,00 zł

Wkład własny w wysokości 15% kwoty grantu wnoszony jest przez organy prowadzące zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz publiczne podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu maksymalnej kwoty grantu w przeliczeniu na jedno miejsce i liczby miejsc funkcjonujących w placówce całodobowej opieki z zastrzeżeniem, że minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę zaś maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 250 tys. zł na placówkę.

tabela_wnioskodawcy_BD

 

 

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od dnia 28 maja 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl dzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

 

Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

2. Procedury realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” w wersji edytowalnej

3. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji edytowalnej

5. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu

6. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu w formacie docx

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi naboru:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BIURO PROJEKTU:

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

tel.: 12 422 06 36 wew. 39, 45

e-mail: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_resized_1200x218_Ma__opolska_stop_koronawirusowi_jasny_zielony

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się