Sami Dzielni O projekcie - projekt zakończony w dn. 30.09.2023 r.

Sami_dzielni

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków budżetu państwa.

 

Projekt jest realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020).

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych. Ww standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach proj. standard/model zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego. Standard będzie wypracowany z uwzględnieniem wewnętrznego zróżnicowania grupy osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ich indywidualnych potrzeb i specyficznych ograniczeń, będzie więc służył indywidualizacji usług w mieszkaniach o charakterze wspieranym.

Grupę docelową projektu stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, których właściwość miejscowa obejmuje województwo małopolskie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 5 gminnych JST z obszaru województwa małopolskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-demograficznej, (w których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie obszaru wsparcia projektu), w których pilotażowo wdrożony zostanie standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowany w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Planowane efekty realizacji projektu.

W ramach projektu opracowany zostanie 1 model funkcjonowania mieszkań wspomaganych jako formy zdeinstytucjonalizowanej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w tym minimum dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną oraz osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dok. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Ponadto, w opracowanym modelu zostaną uwzględnione zapisy artkułu 19 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych poprzez:

1) usługi z zamieszkaniem w lokalu zewnętrznym (mieszkaniu wspomaganym);

2) usługi realizowane w mieszkaniach osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W okresie testowania możliwa będzie modyfikacja modelu w celu optymalnego dopasowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zmieniających się ram prawnych, umożliwiając jego stosowanie w okresie trwałości. Po zakończeniu pilotażu zostaną opracowane rekomendacje, a przetestowany model będzie upowszechniony wśród jednostek samorządu terytorialnego, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz innych grup odbiorców.

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 14 608 732,16 zł, w tym 12 312 239,46 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 296 492,70 zł  z budżetu państwa.

W ramach projektu jest realizowane dodatkowo Zadanie grantowe „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” – szczegółowe informacje o tym zadaniu są dostępne w zakładce Małopolska Tarcza Antykryzysowa 

Zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

Efekty realizacji projektu – podsumowanie:

Opracowany i przetestowany model usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

Wdrożony model usług mieszkalnictwa wspomaganego na terenie 5 gmin województwa małopolskiego – Gminy Wieprz, Gminy Zakliczyn, Gminy Klucze, Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Miasta Tarnowa

221 uczestników pilotażu, w tym 180 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 41 rodziców/opiekunów

Ponad 45 tysięcy świadczonych godzin usług mieszkalnictwa wspomaganego

6 uruchomionych mieszkań wspomaganych (trzy w Gminie Miejskiej Kraków, jedno w Gminie Wieprz, jedno w Gminie Klucze, jedno w Gminie Zakliczyn) z łączną liczbą 23 miejsc pobytu

Wsparcie dla kadry świadczącej usługi mieszkalnictwa wspomaganego:

  • 10 wizyt studyjnych
  • 173 superwizje (780h)
  • 22 szkolenia (248h)

Działania upowszechniające standard wśród jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych:

  • 6 edycji warsztatów edukacyjno-szkoleniowych (432h)
  • 5 wizyt studyjnych
  • webinarium „W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania - różne formy mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób o różnych potrzebach”
  • seminarium „Drogi do niezależności osób o różnych możliwościach, ale takich samych potrzebach”
  • konferencja „Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności”

Publikacja ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się