O ROPS Zakończone projekty

Małopolska Niania 2.0 – projekt zakończony 31.12.2023

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 30.09.2023

Projekt "Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej " realizowany był w 3 etapach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej

KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin - projekt zakończony 30.09.2023

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany był w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - projekt zakończony 30.09.2023

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Podniesienie kompetencji kadr OWES - projekt zakończony 30.06.2023

Cel projektu - podniesienie kompetencji 124 pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne do 30.06.2023 roku.. W ramach projektu ROPS Kraków zrealizował 6 modułów szkoleniowych oraz 6 spotkań sieciujących dla kadry OWES.

System Partycypacyjnego Zarządzania Sferą Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 31.12.2022

Cel projektu - stworzenie (trwałego i kompleksowego) partycypacyjnego systemu zarządzania sferą ekonomii społecznej, zapewniającego spójność polityk publicznych w tym obszarze na terenie całego kraju. W ramach projektu powstały propozycje nowych rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w obszarze strategiczno-programowym, prawnym, finansowym, edukacyjnym, a także w zakresie monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Więcej

Inkubator Dostępności - projekt zakończony 31.12.2022

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej

Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt zakończony 30.11.2022 r.

Projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - projekt zakończony 31.03.2022

Projekt „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom - projekt zakończony 31.12.2021

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Więcej

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt zakończony 31.08.2020

Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Więcej

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych - projekt zakończony 31.07.2019

Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a  powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt był wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt zakończony 31.10.2016

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”.

Więcej

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" to projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Ostatnia edycja projektu realizowana była od roku 2013 do listopada 2015. Wcześniejsze edycje projektu realizowane były od 2008 roku.

Więcej

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

Projekt „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stawia sobie za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

Więcej

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - projekt zakończony 30.10.2015

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej to projekt informacyjno - badawczy o charakterze systemowym (wchodzący w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego) realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od lipca 2008 r. – do października 2015 r.

Więcej

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się