28 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze na wizyty studyjne organizowane w ramach projektu ,,Sami-Dzielni! - nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi''

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA JEDNODNIOWĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel wizyty studyjnej

Wizyta studyjna jest działaniem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Formuła wizyty studyjnej

Jednodniowa wizyta studyjna będzie realizowana na terenie gmin województwa małopolskiego uczestniczących w realizacji projektu. Podczas wizyty zostanie przedstawiony standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym również będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem uruchomionych w ramach projektu mieszkań.

Termin wizyty studyjnej zostanie ogłoszony po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Jedna grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w wizycie studyjnej:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

 2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostki organizacyjne JST szczebla powiatowego,

 3. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

 4. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach wizyty studyjnej Uczestnik ma zapewniony:

 1. program merytoryczny;

 2. transport dedykowany do punktów wizyty zlokalizowanych poza Krakowem;

 3. obiad;

 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dla osób zamieszkałych poza województwem małopolskim w odległości uniemożliwiającej terminowy dojazd, istnieje możliwość zapewnienia noclegu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wizyty (nocleg bez kolacji). Potrzeba skorzystania z noclegu w dniu poprzedzającym będzie rozpatrywana indywidualnie.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na wizytę studyjną.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników wizyty.

Z możliwości udziału w wizycie studyjnej wyłączone są osoby, które wzięły udział w wizycie studyjnej realizowanej w grudniu 2022 r.   

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 28 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

 

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wizyty.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na wizytę studyjną nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu ,,Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w wizycie studyjnej.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII. DODATKOWA INFORMACJA O WIZYCIE STUDYJNEJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru na wizytę studyjną dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Sami Dzielni”, podzakładka Działania upowszechniające model, link https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej wizyty studyjnej.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach trzeciego etapu projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’

 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w wizycie studyjnej w wersji edytowalnej

 3. Oświadczenie dla osób chcących skorzystać z noclegu

 4. Ramowy program wizyty studyjnej

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się