ZAKOŃCZONE PROJEKTY Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

Projekt „AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ" (ARES) realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i stawia sobie za cel wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w Województwie Małopolskim.

Projekt zakończony został: 30 listopada 2015 r.

SZKOLENIA / DORADZTWO

W ramach Projektu trwały działania zmierzające do inicjowania, wspierania oraz promowania lokalnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej. Opracowana została oferta szkoleniowo-doradcza dla grup partnerskich, m.in. lokalnych grup działania (LGD). W formie warsztatów grupy partnerskie uczyły się jak wykorzystać narzędzia ekonomii społecznej w aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnych, jak rozwiązywać problemy lokalne i przyczyniać się do rozwoju lokalnego (m.in. poprzez promocję turystyki lokalnej, produktów lokalnych i form aktywności bazującej na potencjale i zasobach tkwiących w społecznościach lokalnych).

Oferta szkoleniowa dedykowana była także wszystkim tym, którzy zamierzali podjąć działalność w formie spółdzielni socjalnej, zarówno osobom fizycznym jak i przedstawicielom osób prawnych bowiem obie powyższe kategorie znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Dzięki zindywidualizowanemu wsparciu realizowanemu w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym skutecznie animowane były spółdzielnie socjalne.

Wsparcie świadczone było przez ekspertów z różnych dziedzin (m.in. prawnej, finansowej, marketingowej). Punkt zlecał opracowywanie ekspertyz dla Beneficjentów projektu oraz umożliwiał bezpośredni kontakt klienta (Beneficjenta) z ekspertem. W szczegółowy zakres oferty realizowanej przez punkty wsparcia wchodziło m.in.: opracowywanie statutów dla nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej, opracowywanie biznesplanów, opracowywanie strategii marketingowej, doradztwo finansowe, księgowe oraz szereg szkoleń odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby.

DOTACJE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie począwszy od roku 2011 rozpoczął wspieranie spółdzielni socjalnych poprzez przyznawanie bezzwrotnych dotacji oraz wsparcia pomostowego. Wsparcie finansowe oferowane w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej służyło pomocy w powstawaniu spółdzielni socjalnych lub w rozszerzeniu ich działalności poprzez zatrudnianie / przyjmowanie nowych pracowników / członków.

MAŁOPOLSKI PAKT NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Inicjatywa, której pomysł narodził się w lipcu 2006 roku, wspierana była przez szereg organizacji oraz działających w nich ekspertów. W ich założeniu Pakt służył wspólnemu promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu i wzmacnianiu podmiotów związanych z tą sferą gospodarki. Koncepcja Paktu zakładała działania na rzecz regulacji prawnych oraz konsultowanie i lobbowanie projektowanych zmian. Dzięki obecności doświadczonych profesjonalistów podejmowane były działania na rzecz rozwoju edukacji w obszarze ES i wzmacniania kompetencji w sektorze. Wspólne projektowanie i uruchamianie działań inicjowanych w ramach Paktu przyczyniło się m.in. do wypracowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej.

TYDZIEŃ EKONOMII SPOŁECZNEJ NA KRAKOWSKICH UCZELNIACH

Tydzień ES wpisany był w cykl tzw. wydarzeń lokalnych (local events) realizowanych w ramach kolejnych edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W kilkudniowej imprezie odbywającej się na krakowskich uczelniach wyższych corocznie udział brało ponad 600 studentów.

ZNAK PROMOCYJNY EKONOMII SPOŁECZNEJ "ZAKUP PROSPOŁECZNY"

18 września 2012 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powołał do życia Kapitułę Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny", czym jednocześnie rozpoczął certyfikację produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Celem istnienia znaku jest - z jednej strony dawanie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

EKONOMIA SPOŁECZNA - OGRÓD MOŻLIWOŚCI

Przyczyniając się do popularyzacji wiedzy nt. ekonomii społecznej projekt ARES był organizatorem znaczących imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym, takich jak: konferencje, imprezy plenerowe, targi wystawiennicze. W maju 2009 zainaugurowano także pierwszą masową imprezę plenerową (Majówka z pasją), która miała na celu wypromowanie przedsiębiorstw społecznych oraz przybliżenie mieszkańcom regionu idei ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Kolejne edycje odbyły się pod hasłem Ekonomia Społeczna - Ogród Możliwości w CH "Bonarka" oraz na krakowskim Rynku Głównym.

KONKURS: MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Konkurs, którego kolejne edycje kontynuowane będą w ramach projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznbej jest inicjatywą, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych.O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Katalog zawiera opis oferty, uzupełniony o zdjęcia i dane teleadresowe podmiotów działających w naszym województwie i łączących realizację celów społecznych z generowaniem zysku, który służy finansowaniu działań nakierowanych na rozwój lokalny oraz poprawę sytuacji osób lub grup społecznych borykających się z różnego typu problemami (społecznymi, zawodowymi, zdrowotnymi itp.). Jest to zatem propozycja o tyle ciekawa, że za tymi często niepowtarzalnymi produktami lub usługami wysokiej jakości - czasem bardzo oryginalnymi - kryje się dodatkowa wartość, jaką realizują właśnie przedsiębiorstwa społeczne.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się