ZAKOŃCZONE PROJEKTY Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - projekt zakończony 30.11.2015

"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" to projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Ostatnia edycja projektu realizowana była od roku 2013 do listopada 2015. Wcześniejsze edycje projektu realizowane były od 2008 roku.

Cel projektu:

Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie metod i technik pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • rozwój i wdrażanie nowatorskich i integrujących działań w zakresie przeciwdziałania ekskluzji społecznej
 • doskonalenie metod nowoczesnego i funkcjonalnego zarządzania w jednostkach pomocy i integracji społecznej
 • ocena jakości realizowanego wparcia w projektach systemowych ops i pcpr.

Działania:

 • Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji pomocy społecznej w Małopolsce poprzez szkolenia doskonalące i podnoszące umiejętności zawodowe.
 • Specjalistyczne doradztwo:
 1. Udzielane przez doradców zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów prawa i zarządzania projektami EFS, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej
 2. Udzielane przez Konsultanta ds. realizacji projektów EFS Priorytet VII
 3. Udzielane przez członków zespołu projektowego w zakresie monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości, zasad promocji projektów realizowanych w ramach EFS, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, partnerstw publiczno-społecznych, współpracy publicznych służb zatrudnienia z pomocą społeczną oraz z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi IT.
 • Studia podyplomowe oraz specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.  
 • Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie. Zaplanowano kontynuacje działań Regionalnej Platformy Współpracy, której celem jest wypracowanie rozwiązań systemowych
 • Inicjowanie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi jednostkami
 • Realizacja dwóch kampanii promocyjno-informacyjnych, których celem jest budowanie właściwych postaw związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną oraz wywołanie publicznej dyskusji dotyczącej aktualnych problemów społecznych.

Beneficjenci projektu:

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją określoną w słowniczku terminologicznym) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji
 • pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich oraz w zakresie typu operacji 7)
 • przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny (w zakresie wspólnych szkoleń dotyczących udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych)
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne (z zakresie typu operacji nr 6)
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 3, 4, 5, 6)

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się