ZAKOŃCZONE PROJEKTY Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych - projekt zakończony 31.07.2019

Logotyp Funduszy Europejskich, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" wdrażany w ramach ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

flaga Polski, godło Polski

Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. 

Projekt był realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r., na terenie województwa Małopolskiego.

Wartość projektu wynosiła 3 253 700,00 zł, (finansowane ze środków europejskich: 3 067 913,73 zł.)

Efekty uzyskane w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych:

 • Innowacje społeczne były wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość udzielonych grantów 44 tysiące złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
 • Grupa docelowa: osoby zależne i ich opiekunowie (osoby starsze wymagające zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim).
 • O granty mogły ubiegać się osoby i podmioty oraz grupy nieformalne mające pomysł na innowacyjne rozwiązania wspierające usługi opiekuńcze (w tym organizacje pozarządowe działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, podmioty pomocy i integracji społecznej oraz jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa, w tym z sektora ekonomii społecznej, kościoły i zw. wyznaniowe).
 • Wśród naszych grantobiorców znaleźli się: podmioty publiczne (5), osoby fizyczne (13) oraz grupy nieformalne (2), przedstawiciele trzeciego sektora (16), przedstawiciele biznesu (2) oraz uczelnie (4).
 • W testach innowacji wzięło udział ponad 300 osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Inkubatora:

 • Na etapie diagnozy lokalnego środowiska odbyło się 5 seminariów w subregionach.
 • Odbyły się IV nabory w ramach Konkursu na innowacje społeczne.
 • Pozyskano 103 wnioski z innowacyjnymi pomysłami.
 • Do testu przystąpiły 42 innowacje. Test zakończyło 39 rozwiązań z czego 9 zostało rekomendowanych do upowszechnienia w skali kraju przez składającą się z ekspertów i przedstawicieli środowiska osób zależnych Radę Innowacji Społecznych.
 • Odbyło się 5 spotkań upowszechniających na terenie kraju: Warszawa 10-11 maja, Gdynia 24 maja, Chrzanów 5 czerwca, Częstochowa 18 czerwca, Poznań 30 lipca.
 • Realizację projektu zwieńczyła konferencja pn. „InnMałopolska – region innowacyjny społecznie”, która odbyła się 19 lipca w Krakowie.

WSPARCIE ROPS – rola inkubatora:

• współpraca przy opracowaniu pomysłu innowacyjnego - spotkania przygotowujące do złożenia wniosku umożliwiły indywidualne omówienie pomysłu przed rozpoczęciem naboru – pozwoliły na zadanie szczegółowych pytań i doprecyzowanie warunków przystąpienia do konkursu; - przygotowanie specyfikacji innowacji – po uzyskaniu rekomendacji do sfinansowania pomysłu innowacyjnego, Innowatorzy wraz z pracownikami ROPS przygotowywali szczegółowy plan realizacji innowacji, poprzez ustalenie ostatecznego kształtu kosztorysu, wyznaczenie konkretnych mierników i efektów niezbędnych do rozliczenia grantu – umożliwiło to dokonanie korekt i modyfikacji podnoszących jakość realizowanej innowacji co jest szczególnie ważne w przypadku innowatorów niedoświadczonych, którzy pierwszy raz sięgają po środki publiczne, takich jak osoby fizyczne czy młode organizacje pozarządowe;

 • doradztwo prawne i finansowe - na każdym etapie uczestnictwa w konkursie grantowym, od naboru, poprzez aplikowanie, przygotowanie specyfikacji i realizację innowacji społecznej, można było skonsultować otoczenie prawne i finansowe pomysłu innowacyjnego;
 • grant na przetestowanie innowacji - średnia wartość 45 tysięcy złotych/maksymalna 100 tysięcy złotych– rozliczenie grantu realizowane było na podstawie ustalonych wspólnie z innowatorem mierników/ rezultatów (bez wglądu w dokumentacje finansową);
 • wsparcie Doradcy ds. innowacji - pobudzanie i wspieranie kreowania rozwiązań nowatorskich w zakresie działań objętych projektem – kontrola spełniania kryterium innowacyjności w zgłoszonych rozwiązaniach –> potrzeba + potencjał + kreatywność = INNOWACJA;
 • indywidualne wsparcie Opiekuna projektu – na etapie realizowania innowacji społecznej w ramach grantu, Innowator pozostaje w kontakcie z opiekunem swojej innowacji, który pomagał rozstrzygać kwestie budzące wątpliwość, kontaktował ze specjalistami w różnych, dotyczących realizacji innowacji obszarach – monitorował przebieg testowania pomysłu innowacyjnego na miejscu;
 • ewaluacja pozostaje po stronie ROPS – efekt odciążenia innowatorów, którzy koncentrują się na realizacji swoich pomysłów;
 • pośrednictwo w kontakcie z kluczowymi podmiotami lokalnymi – sieciowanie innowatorów i środowisk wspierających rozwój usług opiekuńczych i opiekuńczo-asystenckich;
 • punkt informacyjno – konsultacyjny – przez cały okres realizacji projektu można było zgłaszać się z pytaniami i wątpliwościami telefonicznie, mailowo i osobiście.
 • Idea inkubacji opiera się na mechanizmie regrantingu, a rozliczenia bazowało na osiągniętych efektach a nie dokumentach finansowych. 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się