ZAKOŃCZONE PROJEKTY Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt zakończony 31.10.2016

INFORMACJE PODSTAWOWE

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW), doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2012 roku, a zakończy się w październiku 2016 r. Łączna kwota przeznaczona przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na jego realizację to 6 114 987 CHF, zaś kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi łącznie 4 936 539 CHF i została rozdysponowana w drodze trzech naborów.

KOMPONENTY I i II PROJEKTU

Komponenty I i II skierowane są do instytucji publicznych i organizacji non-profit prowadzących domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym na terenie województwa małopolskiego, które w wyniku rozbudowy/przebudowy/modernizacji/remontu i doposażenia placówki, a także w wyniku podniesienia kompetencji/ kwalifikacji personelu mogą rozszerzyć działalność swojej placówki oraz dostarczać jej podopiecznym opieki i pomocy na jak najwyższym poziomie.

PROJEKTY INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWE W MAŁOPOLSKICH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach Konkursu nr 1/2012 trwającego od 5 czerwca do 12 września 2012 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 25 projektów, 16 z nich przeszło pozytywnie ocenę finansowo-merytoryczną. 2 lutego 2013 r. Małopolski Komitet Sterujący utworzył listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych, które 19 lutego 2013 r. zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. Na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania znalazło się 7 wniosków:

 • „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”,
 • „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”,
 • „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”,
 • „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”,
 • „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”,
 • „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
 • „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

4 kwietnia 2013 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie ww. projektów, a 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej (ósmy projekt), realizowanego przez Powiat Nowosądecki w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Realizacja 7 projektów Beneficjentów zakończyła się 31 grudnia 2014 r., a 1 projektu w dniu 31marca 2015 r. (projekt Powiatu Limanowskiego).

 

PROJEKTY INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWE W MAŁOPOLSKICH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU INTERWENCYJNEGO

W okresie 12 – 26 marca 2015 r. przeprowadzono nabór wniosków na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego, w ramach którego wpłynęło 5 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej, wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę, żaden z wniosków nie został odrzucony.

W okresie 14 maja – 10 czerwca 2015 r. podpisane zostały umowy o dofinansowanie 5 projektów:

 1. Powiatu Krakowskiego na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie – „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym”;
 2. Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej na rzecz Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie – „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce interwencyjnej”;
 3. Gminy Miejskiej Kraków na rzecz IPOW dla Chłopców w Krakowie – „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12”;
 4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz IPOW dla Dziewcząt w Krakowie – „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”;
 5. Miasta Nowy Sącz na rzecz IPOW przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu – „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”.

Realizacja projektów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zakończyła się we wrześniu 2015 r.

MIESZKANIA CHRONIONE PRZY DPS

W dniach 5-19.11.2015 r. przeprowadzono nabór propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej. W okresie naboru złożono 2 propozycje projektów: przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną dot. DPS w Konarach i przez Gminę Miejską Kraków dot. DPS w Krakowie ul. Praska 25. Obie propozycje projektów zostały ocenione pozytywnie i Wnioskodawcy zostali zaproszeni do udziału w 2-gim etapie naboru - złożenia wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena formalno-merytoryczna wniosków została przeprowadzona w dniach 14.12.2015 – 08.01.2016 r., oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków (Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25)

Wartość projektu: 163 000,00 zł, w tym dofinansowanie SPPW: 130 066,93 zł (79,79 %). Realizacja projektu od 08.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń lokalu mieszkalnego w budynku DPS na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób, zakup wyposażenia mieszkania oraz realizacja szkoleń dla pracowników DPS z zakresu „Technik komunikowania się z grupami docelowymi” i „Nowych form terapii zajęciowej”.

Beneficjent: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (Dom Pomocy Społecznej w Konarach)

Wartość projektu: 46 000,00 zł, w tym dofinansowanie SPPW: 36 800,00 zł (80 %). Realizacja projektu od 08.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do tworzonego mieszkania chronionego (dla 3 osób) oraz przeprowadzone szkolenia dla pracowników DPS z tematyki „Charakterystyka procesu usamodzielniania osób z zaburzeniami psychicznymi w formie mieszkania chronionego”.
 
Więcej informacji na temat projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się