ZAKOŃCZONE PROJEKTY Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom - projekt zakończony 31.12.2021

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Celem głównym projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Okres realizacji projektu: 15.05.2020-31.12.2021 r.

Wartość projektu: 18 833 297,72 zł, w tym: 16 008 303,06 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 1 455 813,86 zł budżetu państwa.

Grantobiorcami mogły być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej:

 1. domy pomocy społecznej (wszystkie profile),
 2. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 3. placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego i specjalistyczno–terapeutycznego,
 4. ośrodki interwencji kryzysowej z miejscami schronienia,
 5. środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego okresowego pobytu,
 6. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy,
 7. schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, lub inne placówki (noclegownie, ogrzewalnie) udzielające całodobowo wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności,
 8. hospicja i ośrodki opieki paliatywnej,
 9. zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Przekazane w ramach gratów środki mogły zostać przeznaczone na:

 1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej
 2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
 3. Zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek opieki całodobowej miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny

Zrealizowane działania:

 • ponad 23 tys. osób, w tym ok. 13 tys. mieszkańców i ok. 10 tys. pracowników placówek opieki całodobowej zostało objętych wsparciem,
 • zawarto łącznie 219 umów – łączny koszt (środki dofinansowania) zadania wyniósł 17 058 570,78 zł - środki niewydatkowane zostały zwrócone przez Grantobiorców,
 • 221 placówek opieki całodobowej (spośród ponad 300 uprawnionych) skorzystało z przyznanego dofinansowania.

Osiągnięte efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, poprzez m.in.:
 1. zakup ponad 5,5 mln środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawic, gogli, fartuchów ochronnych, czepków, kombinezonów, ochraniaczy na buty itp.) oraz 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji,
 2. zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z epidemią covid-19 i jej skutkami (urządzeń do zamgławiania/dekontaminacji, ozonatorów, mat dezynfekcyjnych, parawanów medycznych, ssaków elektrycznych, termometrów, lamp bakteriobójczych), w tym prawie 750 sztuk aparatów wspomagających oddychanie oraz 46 defibrylatorów,
 • przygotowanie na terenie placówek ponad 700 miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny dla mieszkańców i pracowników poprzez remont/adaptację lub doposażenie pomieszczeń;
 • zakontraktowanie w 2020 r. poza placówkami ponad 100 miejsc izolacji /odbywania kwarantanny.

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się