ZAKOŃCZONE PROJEKTY Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - projekt zakończony 31.08.2020

logo Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej, flaga Unii Europejskiej

Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem Projektu było zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie.

Zaplanowano, że efektem realizacji Projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji.

Wsparciem objętych miało zostać 2 600 osób, w tym: 550 osób z woj. małopolskiego, 1 160 z woj. śląskiego, 665 z woj. dolnośląskiego oraz 226 z woj. opolskiego.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Wartość Projektu: 4 929 780,75 zł (w tym 4 154 819,21 zł, tj. 84,28% - Europejski Fundusz Społeczny).

Wsparcie w ramach Projektu kierowane było do następujących grup odbiorców:

• poziom zadań gminnych – m.in.: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;

• poziom powiatów – m.in.: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo- wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka;

• poziom województwa – m.in.: pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

• poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

• służby współpracujące i współtworzące system wspierania rodziny i pieczy zastępczej (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzice adopcyjni).

W ramach Projektu zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu: budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel, stosowania prawa, a także szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej, osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami, organom kontrolnym wojewody, służbom współpracującym i tworzącym system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Uczestnicy Projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań superwizyjnych.

W szczególności w poszczególnych województwach w ramach Projektu zaplanowano realizację:

• w województwie małopolskim:

 • Szkoleń dla kadry zarządzającej (zrealizowano 5 tematów szkoleniowych dla 5 grup)
 • Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (zrealizowano 1 temat szkoleniowy dla 3 grup)
 • Szkoleń z zakresu stosowania prawa (zrealizowano 1 temat szkoleniowy dla 4 grup)
 • Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną (zrealizowano 42 tematy szkoleniowe dla 78 grup)
 • Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody (zrealizowano 1 temat szkoleniowy dla 1 grupy)
 • Szkoleń dla służb współpracujących (zrealizowano 3 tematy szkoleniowe dla 6 grup)
 • Szkoleń z pracy środowiskowej w społeczności lokalnej (zrealizowano 1 temat szkoleniowy dla 2 grup)
 • Superwizji (zrealizowano superwizje dla 4 grup docelowych w ramach 10 grup)

• w województwie opolskim:

 • Szkoleń dla kadry zarządzającej
 • Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Szkoleń z zakresu stosowania prawa
 • Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
 • Szkoleń dla służb współpracujących

• w województwie dolnośląskim:

 • Szkoleń dla kadry zarządzającej
 • Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Szkoleń z zakresu stosowania prawa
 • Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
 • Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody 
 • Szkoleń dla służb współpracujących

• w województwie śląskim:

 • Szkoleń dla kadry zarządzającej
 • Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Szkoleń z zakresu stosowania prawa
 • Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
 • Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
 • Szkoleń dla służb współpracujących
 • Superwizji.

Informacje dotyczące realizacji Projektu:

Wsparciem objętych zostało 3 825 osób, w tym: 986 osób z woj. małopolskiego (ok. 179,27% wartości docelowej), 1 451 z woj. śląskiego (ok. 125,09% wartości docelowej), 866 z woj. dolnośląskiego (ok. 130,23% wartości docelowej) oraz 522 osób z woj. opolskiego (ok. 230,97% wartości docelowej).

Kompetencje podniosło łącznie 3 750 osób, w tym: 983 osób z woj. małopolskiego (ok. 188,31% wartości docelowej), 1 385 osób z woj. śląskiego (ok. 125,68% wartości docelowej), 860 z woj. dolnośląskiego (ok. 136,08% wartości docelowej) oraz 522 osób z woj. opolskiego (ok. 238,36% wartości docelowej).

Informacje dotyczące realizacji Projektu w województwie małopolskim:

W ramach Projektu w województwie małopolskim przewidziano dwa rodzaje wsparcia – szkolenia oraz superwizje. Z uwagi na sytuację w kraju związaną z koronawirusem wprowadzono wsparcie psychologiczne i wsparcie prawne. Przeszkolono 1 597 osób (1 uczestnik mógł wziąć udział w kilku formach wsparcia, tj. szkolenia, superwizje, wsparcie psychologiczne i prawne) w ramach 54 tematów szkoleniowych 99 grup szkoleniowych. W superwizjach udział wzięło 106 osób w ramach 4 grup docelowych (tj. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego) i 10 grup superwizyjnych. We wsparciu psychologicznym i prawnym udział wzięło 14 osób.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się