ZAKOŃCZONE PROJEKTY Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - projekt zakończony 30.10.2015

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej to projekt informacyjno - badawczy o charakterze systemowym (wchodzący w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego) realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od lipca 2008 r. – do października 2015 r.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele projektu:
Celem głównym projektu było podnoszenie efektywności polityki społecznej w regionie poprzez zapewnianie dostępu do informacji, realizowane w ramach trzech płaszczyzn działania (celów szczegółowych):

 1. prowadzenie badań i analiz,
 2. integrowanie dostępnych informacji z obszaru polityki społecznej (bazy danych),
 3. ułatwianie oceny skuteczności rozwiązań wdrażanych w obszarze polityki społecznej (promocja ewaluacji).


Wybrane produkty:

 • zrealizowano 25 badań tematycznych,
 • w ramach działań analityczno - badawczych opracowano dodatkowo 5 modeli usług społecznych,
 • uruchomiono i prowadzono 3 bazy danych:
 1.  „Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów” (współpraca z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)
 2.  „Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych” (współpraca z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)
 3.  „Małopolski Informator Społeczny”,
 • promując ewaluację wśród małopolskich kadr instytucji pomocy i integracji społecznej: wydano 5 publikacji; zorganizowano 2 konferencje; zrealizowano trzy cykle szkoleń (21 kursów szkoleniowych, 301 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej objętych wsparciem szkoleniowym), przygotowano platformę internetową dot. ewaluacji,
 • opublikowano 16  tytułów publikacji z badań – 5 657 egzemplarzy,
 • zorganizowano 13 konferencji upowszechniających informacje - 1 643 uczestników,
 • opracowano Program Strategiczny „Włączenie Społeczne”,
 • przeprowadzono badanie ewaluacyjne projektu,
 • prowadzono serwis internetowy, w tym moduł „media o polityce społecznej”.


Wybrane rezultaty:

 • pakiet badań i analiz służących sprofilowaniu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Oś Priorytetowa „Region spójny społecznie”,
 • od 15 do 33 tysięcy korzystających rocznie z „Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów” (obszar odpowiedzialności projektu ”Integracja społeczna i równość szans”),
 • 28 797 użytkowników „Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych”,
 • 81 197 użytkowników „Małopolskiego Informatora Społecznego”,
 • 30 561 odwiedzających serwis internetowy projektu,
 • korzystanie ze zgromadzonego zaplecza informacyjnego przez jednostki pomocy i integracji społecznej - potwierdziła to ewaluacja projektu,
 • inspiracja dla Obserwatoriów Integracji Społecznej w różnych województwach,
 • dodatkowi, nieplanowani odbiorcy produktów projektu - od studentów i pracowników naukowych przez podmioty aplikujące o środki z różnych źródeł po osoby z innych regionów, w których nie funkcjonowało zaplecze informacyjne tego typu,
 • „dobra praktyka” współpracy publicznych służb zatrudnienia z sektorem pomocy społecznej (Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji),
 • tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” otrzymany w konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • logotyp Kapitał ludzki, flaga Unii Europejskiej

 

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się