ZAKOŃCZONE PROJEKTY Małopolska Niania 2.0 – projekt zakończony 31.12.2023

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Małopolski, Flaga Uniii Europejskiej
Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu było stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego. 

Projekt skierowany był do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymywali przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 2 150 zł/mc lub 3 010 zł/mc (kwoty dotyczą roku 2022), okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie podwyższone przysłiwoło w ramach Projektu w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie za rok 2021 nie przekracza kwoty 1 100 zł, a rodzic będący Wnioskodawcą udokumentował ten fakt odpowiednimi zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów poszczególnych członków swojej rodziny, a także złożył oświadczenie o liczbie członków rodziny, a w przypadku członków rodziny nieuzyskujących dochodu – oświadczenie o braku uzyskania dochodu przez tych członków rodziny. Powyższy obowiązek dokumentowania dochodu nie dotyczył obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). W przypadku tych osób w 2022 r. przyznawane było wsparcie podwyższone.

W projekcie zaplanowano udział minimum 715 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 m.in. poprzez:

  • możliwość zgłoszenia się do Projektu osób bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności
  • preferowanie podczas rekrutacji rodziców z niepełnosprawnościami oraz rodziców dzieci w wieku do lat 3 wymagających szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności (przyznawanie dodatkowych punktów na etapie oceny wniosków)
  • uwzględnienie we wzorze wniosku o przyznanie wsparcia możliwości zgłoszenia specjalnych potrzeb (dostosowania przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienia tłumacza migowego, druku materiałów powiększoną czcionką i innych specjalnych potrzeb)
  • analizę zgłoszonych specjalnych potrzeb i dostosowanie do nich działań realizowanych w ramach Projektu
  • lokalizację Biura Projektu (na parterze budynku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
  • przekazywanie informacji o Projekcie w szczególności organizatorom działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • udostępnienie Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie w wersji dla osób niedowidzących (powiększona czcionka) oraz zastosowanie dostępnej formuły przekazu treści
  • dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.0, w szczególności do korzystania z niej przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (wersja tekstowa i audio)
  • udział pracowników Projektu w szkoleniach z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz z zakresu przygotowywania materiałów dostępnych dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 21 530 722,98 zł, w tym 16 463 225,48 zł, tj. 76,46% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O wsparcie w ramach naboru ogłoszonego w 2022 r. mogli ubiegać się również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – działanie współfinansowane z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się