6 maja 2021

„Aktywny Senior” – rusza otwarty konkurs ofert na realizację działań dedykowanych seniorom – alokacja 1 000 000 zł !

W okresie utrzymującej się pandemii jednym z głównych działań Samorządu Województwa Małopolskiego było zapewnienie bezpieczeństwa grupom społecznym najbardziej narażonym na skutki rozprzestrzeniania się wirusa. Wsparcie osób starszych w różnych obszarach życia, adekwatnie do potrzeb wynikających z ich sytuacji osobistej i zdrowotnej było działaniem priorytetowym.W chwili obecnej, ogromnego znaczenia nabiera przywrócenie jak najbardziej normalnego funkcjonowania w rzeczywistości wymagającej w dalszym ciągu rozwagi i kontroli. Zarząd Województwa Małopolskiego mając na uwadze konieczność niwelowania skutków pandemii wśród seniorów stwarza możliwość ich stopniowego powrotu do aktywności i funkcjonowania społecznego poprzez uruchomienie kompleksowego Programu pn. „Aktywny Senior”.

Do 28 maja 2021 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywny Senior", ogłoszonego Uchwałą ZWM z dnia 6 maja 2021 r. nr 562/21.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł,  a planowane działania mogą obejmować okres dwuletni  (alokacja konkursowa na poszczególne lata wynosi: 500 000 zł na działania realizowane
w roku 2021 i 500 000 zł na zadania realizowane w roku 2022). Zadania objęte konkursem będą realizowane w okresie dwuletnim: od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 28 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w zakładce "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz Biuletynie Infromacji Publicznej ROPS Kraków.

Powrót