15 marca 2021

Diagnoza, plan, realizacja – Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej o działaniach podejmowanych w obszarze polityki senioralnej w roku bieżącym

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, które odbyło się w dn. 15.03.2021 r. w formule on – line poświęcone zostało zagadnieniom związanym z działaniami w obszarze polityki senioralnej planowanymi do realizacji w roku bieżącym.

W pierwszej części przedstawiono wyniki regionalnego badania Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”, które zostało zrealizowane w 2020 r. w Województwie Małopolskim w 2020 r. za pośrednictwem Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (autorzy UTILA sp. z o.o. & EU-CONSULT sp. z o.o.). Celem badania było wsparcie procesów prowadzenia i definiowania kierunków wdrażanych w województwie polityk publicznych. Wyniki badań będą podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów w tym zakresie.

W ramach badania uwzględniono zagadnienia tematyczne dotyczące w szczególności:

  • oferty aktywizacyjnej dla seniorów, w tym wiedzy seniorów na temat dostępnej oferty,
  • kluczowych aktywności seniorów (uwzględniających zagadnienia dotyczące codziennej aktywności, aktywności społeczno-kulturalnej oraz wolontariatu),
  • potrzeb seniorów w zakresie aktywności – dostępnej oferty, jak i w zakresie wsparcia.

W raporcie wskazano także rekomendacje dotyczących kluczowych kierunków działań i priorytetów w obszarze oferty usługowej skierowanej do małopolskich seniorów oraz ich ochrony przed oszustwami i nielegalnymi praktykami handlowymi.

Oczekiwania co do kierunków działań w obszarze polityki senioralnej obejmują m.in:

  • rozwój oferty odpowiadającej zainteresowaniom małopolskich seniorów
  • rozszerzenie oferty wydarzeń i działań rekreacyjnych dla seniorów
  • zróżnicowanie formuły organizowanych zajęć
  • organizowanie projektów 2 letnich

Link do badania: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/raporty/badanie-regionalne-oferta-dla-malopolskich-seniorow-czas-wolny-aktywnosc-informacja/

Badanie stanie się podstawą w szczególności do opracowania Programu „Srebrna Małopolska” (do 2030 r.), którego założenia przedstawiła Pani Joanna Urbanowicz – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Program dedykowany będzie osobom należącym do różnych grup wiekowych, będących w różnych fazach procesu starzenia się poczynając od 50+. Założenia obejmują m.in.: aktywne przygotowanie się do nadchodzącej sytuacji demograficznej, uwzględnianie działań o charakterze horyzontalnym (wielodziedzinowym), dotyczących różnych polityk publicznych, koncentrację na celach społecznych, rozwój srebrnej gospodarki (obszar produktów i usług).

Planowane kierunki działań to: poprawa kondycji zdrowotnej osób starszych (rozwój profilaktyki zdrowotnej, rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych, poprawa dostępności do usług zdrowotnych); tworzenie wygodniejszych warunków życia, szczególnie w dziedzinie mieszkalnictwa, działania włączające osoby w wieku 50+ w aktywność społeczną i gospodarczą.

Prace nad programem rozpoczęły się w marcu br.

Jednym z przejawów partycypacji seniorów w życiu społecznym są gminne rady seniorów. Ich liczba w województwie małopolskim jest niewystarczająca, stąd część posiedzenia MRdsPS została poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem gminnych rad seniorów na przykładzie dobrych praktyk realizowanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych reprezentowaną przez Panią Barbarę Kazior – Prezes Fundacji, członka Rady.

Fundacja realizuje działania na rzecz gminnych rad seniorów, w szczególności:

  • Projekt - Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” - powstała z inicjatywy Fundacji w 2016 r. w celu wzmacniania lokalnych rad seniorów, dostarczania im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany doświadczeń oraz wspierania seniorów w tworzeniu nowych rad (projekt współfinansowana ze środków Rządowego programu ASOS oraz Samorządu Województwa Małopolskiego). W tworzeniu MSRS uczestniczyli seniorzy z 10 gmin, a obecnie zrzesza ona rady seniorów i grupy inicjatywne z ponad 25 gmin Małopolski W 2019 r. opublikowano Raport „Gminne rady seniorów w Małopolsce” – wg Raportu w Małopolsce funkcjonuje 33 gminnych rad seniorów, a obecnie liczba ta wzrosła.
  • Projekt „Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej” , którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2021 r. z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt ma na celu wsparcie doradczo-szkoleniowe rad seniorów w Małopolsce, pomoc w ich tworzeniu i sieciowanie (szkolenia, doradztwo, spotkania), a tym samym wzmocnienie ich roli jako przedstawicieli środowisk senioralnych i partnerów w dialogu z samorządem gminnym.

Obszar polityki senioralnej to jeden z priorytetowych kierunków działań Samorządu Województwa Małopolskiego na najbliższe lata.

Fotorelacja

Członkowie Małopolskiej Rady ds. polityki Senioralnej

Powrót