3 stycznia 2023

Nabór na warsztaty upowszechniające w ramach projektu ,,Sami-Dzielni! - Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi''

Warsztaty upowszechniające są działaniem szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, w celu upowszechniania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ogłasza:

NABÓR

NA WARSZTATY UPOWSZECHNIAJĄCE

W RAMACH TRZECIEGO ETAPU PROJEKTU PN.
,,SAMI-DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI’’

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I.Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (realizacja usług na terenie Gminy Klucze) oraz Gminą Miasta Tarnowa.

Cel warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające są działaniem skierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (lub jego elementów), opracowanego i przetestowanego w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

II. Formuła warsztatów upowszechniających

Warsztaty upowszechniające będą realizowane na terenie Miasta Krakowa. Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Planowana jest realizacja 6 edycji trzydniowych warsztatów upowszechniających w okresie od lutego do maja br. w grupie liczącej nie więcej niż 21 osób (liczba edycji może ulec zmianie).

Warsztaty będą trwały 3 dni robocze i odbędą się w wymiarze 24 godzin szkoleniowych.

Terminy poszczególnych edycji warsztatów zostaną ogłoszone po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem Wykonawców odpowiedzialnych za sprawy logistyczne.

Szczegółowe zasady są określone w ,,Regulaminie naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ (do pobrania poniżej).

III. Podmioty uprawnione do udziału w warsztatach upowszechniających:

  1. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla gminnego,

  2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (JST) lub jednostki organizacyjne JST szczebla wojewódzkiego,

  3. organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność statutową na rzecz pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, wpisane do KRS.

IV.  W ramach warsztatów upowszechniających Uczestnik ma zapewniony:

  1. program merytoryczny,

  2. nocleg i wyżywienie – jeżeli wymogi dotyczące kwalifikowalności wydatków dopuszczają możliwość ich poniesienia w ramach Projektu,

  3. ubezpieczenie NNW.

Nie pokrywamy kosztów dojazdu/powrotu na warsztaty upowszechniające.

Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów miejsc parkingowych Uczestników warsztatów.

V. Harmonogram naboru:

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie: od 3 stycznia 2023 r. do 22 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 (decyduje data wpływu formularza – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie). Ze względu na zakres danych osobowych zawartych w formularzu, przed wysłaniem należy zabezpieczyć formularz hasłem. Hasło należy podać telefonicznie pracownikom Działu Wsparcia Osób Zależnych realizujących projekt – tel. 12 422 06 36 wew. 39.

VI. Sposób aplikowania:

Skan (w formacie pdf) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane formularze powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf). Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oryginału formularza (forma papierowa z podpisami) najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Formularza nie należy przesyłać w formie zdjęcia, itp.

Formularze złożone w terminie będą podlegały ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Formularze złożone po terminie będą rozpatrywane TYLKO w sytuacji dostępności wolnych miejsc, w szczególności w sytuacji, gdy na warsztaty upowszechniające nie mogą być zakwalifikowane podmioty znajdujące się na liście rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni!(…)’’, który zawiera szczegółowe informacje dot. kryteriów i zasad naboru oraz uczestnictwa.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zapewnieniem udziału w warsztatach upowszechniających.

Podmioty zakwalifikowane do udziału w warsztatach upowszechniających oraz podmioty znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o wyniku oceny zgłoszenia.

VII.Dodatkowe informacje o warsztatach upowszechniających

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel.  12 422 06 36 wew. 39, 45.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczącej warsztatów upowszechniających.

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się w zakładce „Sami Dzielni”

 

Załączniki:

  1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Warsztatach upowszechniających realizowanych w ramach trzeciego etapu Projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach upowszechniających w wersji edytowalnej
  3. Oświadczenie dla osób chcących skorzystać z noclegu
  4. Ramowy program warsztatów upowszechniających
Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się