21 maja 2021

O najważniejszych zmianach ram legislacyjnych funkcjonowania ekonomii społecznej na Małopolskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zakończyło się spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Za nami dyskusja o niezwykle ważnych i palących kwestiach – na temat projektu ustawy o ekonomii społecznej oraz o efektach dotychczasowych prac nad regionalnym programem rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu – prócz Członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wzięli udział także przedstawiciele Grup Tematycznych ds. opracowania Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030.  Spotkanie otworzył Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Obrady prowadziła Pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Prezydium Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Projekt ustawy o ekonomii społecznej, który został w dniu 19 maja 2021 r. skierowany do konsultacji społecznych to regulacja długo wyczekiwana przez środowisko ekonomii społecznej. Założenia, znajdujące się w projekcie przedstawiła Pani Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa reguluje trzy kluczowe kwestie:

  • organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, a więc kwestie warunków jakie należy spełnić, by otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego, procedurę nadawania statusu oraz jego kontroli. Warto wspomnieć, że ustawa wprowadza w tej kwestii dwa typy przedsiębiorstw społecznych: o charakterze reintegracyjnym oraz usługowym;

  • zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej – ustawa wprowadza dwa nowe tryby partnerstwo publiczno-społeczne oraz tryb negocjacyjny

  • zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej, dotychczasowo nazywane systemem wsparcia ekonomii społecznej

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami, odsyłamy do projektu ustawy, który jest dostępny pod linkiem: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12346902/katalog/12788700#12788700

Odnosząc się do głównych zadań MKRES zapisanych w Regulaminie, w ramach których wyszczególniono m.in. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych dotyczących ekonomii społecznej, mając na uwadze toczące się obecnie prace nad ustawą o ekonomii społecznej oraz aktualizacją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Prezydium MKRES podjęło decyzję o powołaniu grupy tematycznej ds. prawnych.

Celem grupy będzie opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych i innych dokumentów ważnych dla sektora ekonomii społecznej. Efektem prac grupy prawnej będą wspólne stanowiska MKRES zawierające uwagi i rekomendacje odnoszące się do analizowanych propozycji. Po uzyskaniu akceptacji Członków MKRES, wypracowane w ramach grupy stanowiska będą przesyłane do instytucji prowadzących konsultacje (np. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

W związku z tym, że projektowane obecnie rozwiązania prawne – przede wszystkim ustawa o ekonomii społecznej, będą stanowić fundamenty dla działalności sektora ekonomii społecznej, istotne jest włączenie w prace grupy prawnej jak najszerszego środowiska podejmującego aktywność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Drugą, niezwykle istotną kwestią poruszoną podczas tego posiedzenia, tym razem dotyczącą uwarunkowań regionalnych związanych z zaplanowaniem rozwoju ekonomii społecznej, było przedstawienie dotychczasowych efektów prac nad Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030 (RPRES). Prezentację w tym obszarze przedstawiła Pani Marta Bohdziewicz-Lulewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

RPRES jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym dla Strategii Rozwoju Województwa, a także wdrażającym na poziomie regionu zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Prace nad dokumentem odbywały się w ramach czterech grup roboczych:

  1.  ds. uspołeczniania zadań publicznych, w skład której weszli przede wszystkim przedstawiciele samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej. Głównym celem grupy była identyfikacja barier w rozwoju lokalnych PES świadczących usługi społeczne na rzecz mieszkańców oraz działających w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe,

  2.  ds. reintegracji, złożonej przede wszystkim z przedstawicieli jednostek reintegracyjnych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), której celem było wypracowanie systemu wsparcia dla osób marginalizowanych oraz jednostek reintegracji społeczno-zawodowej (JR) mającego na celu zwiększenie efektywności zatrudnieniowej absolwentów JR w przedsiębiorstwach społecznych oraz na otwartym rynku pracy.

  3.  ds. inkubacji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w której pracach brali udział głownie przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Jej głównym celem była identyfikacja słabych stron systemu wsparcia PES oraz zaplanowanie optymalnej ścieżki inkubacji nowych PS i wsparcia rozwoju już istniejących,

  4.  ds. edukacji, informacji i promocji ES, w skład której weszli przedstawiciele sektora nauki, instytucji otoczenia ES oraz podmioty ekonomii społecznej. Zadaniem grupy było wypracowanie działań zwiększających rozpoznawalność produktów i usług PES wśród kluczowych nabywców/partnerów współpracy oraz zaplanowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, przede wszystkim na rzecz sektora biznesu i samorządów lokalnych.

Wyniki prac poszczególnych grup tematycznych w postaci wypracowanych celów, kierunków interwencji i działań, omówione w trakcie dzisiejszego spotkania, będą stanowić materiał do dalszych konsultacji.

Dyskusja uczestników spotkania plenarnego Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pokazała, że wymienione powyżej zagadnienia budzą żywe zainteresowanie nie tylko samego środowiska ekonomii społecznej, ale też i partnerów instytucjonalnych, stąd możemy spodziewać się, że dalsze prace nad wspomnianymi dokumentami będą bardzo owocne.

Powrót