23 marca 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków oraz Członków Wspierających MKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na mocy Uchwały nr 430/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. ogłasza nabór kandydatów na Członków oraz Członków Wspierających Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zgodnie z Regulaminem MKRES, w ramach otwartego naboru można zgłaszać kandydatów reprezentujących działające w Małopolsce:

 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • związki spółdzielcze,
 • instytuty badawcze,
 • uczelnie,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców,
 • instytucje otoczenia ekonomii społecznej, w tym w szczególności: media, biznes oraz instytucje otoczenia biznesu.
   

Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka/Członka Wspierającego MKRES obejmuje:

 • dane kandydata: imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • opis doświadczenia w realizacji zadań w zakresie ekonomii społecznej lub opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań Członka/Członka Wspierającego Komitetu,
 • oświadczenie co najmniej 5 podmiotów ekonomii społecznej popierających kandydata na członka Komitetu - w przypadku kandydata będącego przedstawicielem podmiotów ekonomii społecznej.

Członków i Członków Wspierających powoła Marszałek Województwa Małopolskiego w drodze zarządzenia na okres 3-letniej kadencji spośród zgłoszonych kandydatów.


Do zadań MKRES należy:

 • udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie,
 • wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
 • lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej,
 • monitorowanie i upowszechnianie małopolskich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
 • rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych, strategicznych i monitorujących funkcjonujących na poziomie regionalnym,
 • współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu.
   

Wypełnione przez kandydatów na Członków i Członków Wspierających formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą informacyjną należy przesłać na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
lub za pośrednictwem skrzynki e-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/ropskrakow
z dopiskiem: Nabór kandydatów na Członków i Członków Wspierających Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2023 r.
Szczegółowych informacji udziela: Maria Brzeziak
| tel. 12 422 06 36 w. 26 | mbrzeziak@rops.krakow.pl

 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się