15 grudnia 2021

Planowanie rozwoju ekonomii społecznej na gruncie krajowym i regionalnym – spotkanie MKRES

15 grudnia 2021 r. odbyło się IV spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji.

Jego tematyka koncentrowała wokół bieżących prac nad planowaniem rozwoju ekonomii społecznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. W spotkaniu wziął udział Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a obrady prowadziła Pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Prezydium MKRES.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Andrzeja Radnieckiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS, który  przedstawił najistotniejsze kierunki wsparcia ES w ramach aktualizowanego obecnie Krajowego  Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Członkowie Komitetu mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej głównych założeń Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, ze szczególnym podkreśleniem  celów stawianych w ramach obszaru włączenia społecznego i ekonomii społecznej. Tę tematykę omówiła Pani Magdalena Łasak-Strutyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.

Kolejnym punktem spotkania plenarnego było przybliżenie Członkom MKRES głównych założeń Projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku, który w najbliższym czasie trafi do konsultacji społecznych. Przypomnijmy – praca nad projektem RPRES trwała od 2020 roku w szerokim gronie– przedstawicieli różnych sektorów, a także Członków MKRES. Szeroki proces konsultacji tworzył warunki do uwzględniania perspektyw różnych podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej. Cele, priorytety i kierunki działań są efektem zaangażowania blisko 100 osób z sektora ES oraz instytucji otoczenia ES. Co istotne, RPRES spełnia warunki programu rozwoju wymienione w znowelizowanej Ustawie o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju.  Jest  dokumentem  o  charakterze  operacyjno-wdrożeniowy dla Strategii  Rozwoju Województwa „Małopolska  2030”.

Ostatnim, niemniej istotnym elementem spotkania było omówienie dotychczasowych efektów działalności małopolskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach. Działalność OWES została przedstawiona z wykorzystaniem przykładów animowanych przedsięwzięć przez następujących przedstawicieli OWES: Panią Alicję Marszalek (Fundacja GAP), Pana Wojciecha Bednarka (MISTIA), Pana Mariusza Lachora (Spółdzielnia Socjalna OPOKA) oraz Pana Krzysztofa Brasia (TOZCH).

Powrót